Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egy 25 éves férfi és fiatalkorú társa próbált meg kirabolni egy idős nőt Sajóbábonyban - A sértett belehalt a bántalmazásba

Halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te és fel­fegy­ver­kez­ve, a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség.

A vád­lot­tak 2015. júni­us ele­jén az éjsza­kai órák­ban, Sajó­bá­bony­ban bemen­tek az idős nő udva­rá­ra, majd a ház ajta­ját a fel­nőtt­ko­rú vád­lott berúg­ta. Mind­ket­ten belép­tek a házba, ahol a sér­tett az ágy­ban feküdt. Tőle elő­ször ciga­ret­tát és tüzet köve­tel­tek. Mivel azt a házi­gaz­da nem tudott adni, ezért pénzt kezd­tek követelni.

A fia­tal­ko­rú férfi fejbe rúgta az ágy­ban fekvő idős asszonyt, aki a föld­re zuhant. Társa ekkor fel­ka­pott egy sep­rű­nye­let és fején illet­ve tes­tén ütle­gel­te a maga­te­he­tet­len áldo­za­tot. Miu­tán pénzt nem talál­tak távoz­tak a lakásból.

A sér­tett­re csa­lád­tag­jai talál­tak rá és azon­nal kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, azon­ban pár nap múlva bele­halt sérü­lé­se­i­be. Halá­lát a mint­egy 22 ütés­sel oko­zott kopo­nya­tö­rés, vég­tag töré­sek és az emi­att fel­lé­pő szö­vőd­mé­nyek okoz­ták. A bán­tal­ma­zás az átla­gost jóval meg­ha­la­dó fáj­da­lom­ér­zet­tel járt.

A vád­lot­ta­kat egy héten belül elfog­ták és elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ba kerül­tek. Az ügyész­ség a fel­nőtt­ko­rú ese­té­ben bör­tön­bün­te­tést, fia­tal­ko­rú társa tekin­te­té­ben fia­tal­ko­rú­ak bör­tön bün­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a bíró­ság mind­ket­tő­jü­ket tilt­sa el a közügyektől.