Főoldal » Archív » Egy adminisztrátor sokmilliós sikkasztása

Egy víz­köz­mű tár­su­lat egyet­len, admi­niszt­rá­tor alkal­ma­zott­ja a ter­helt, aki­nek a fel­adat­kö­ré­be tar­to­zott a befi­ze­té­sek, kifi­ze­té­sek ren­de­zé­se, vala­mint ezek nyil­ván­tar­tá­sa. Az adat­bá­zist keze­lő ter­helt 2010. évtől kez­dő­dő­en az ana­li­ti­kus nyil­ván­tar­tá­sok­ban sze­rep­lő ada­to­kat meg­ha­mi­sí­tot­ta, majd hamis okira­tok készí­té­sé­vel 2010-2012 évek­ben folya­ma­to­san pénz­tá­ri kifi­ze­té­sek­kel 14.674.501 Ft-ot vett fel, és tulaj­do­ní­tott el. A tár­su­lat­nak oko­zott kár nem térült meg.

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség az ügy­ben sik­kasz­tás bűn­tet­te és okirat-hamisítás vét­sé­ge miatt emelt vádat a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­ság előtt.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye