Főoldal » Hírek » Egy apácának, majd egy kislánynak tett ajánlatot egy férfi - a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy apá­cá­nak, és később egy kis­lány­nak tett sze­xu­á­lis ajánlatot. 

A vád­irat sze­rint a férfi a Pest vár­me­gyei tele­pü­lé­sen 2022. május 31-én, dél­után, egy ház külső fel­újí­tá­sán dol­go­zott, ami­kor fel­fi­gyelt egy apá­cá­ra, aki a ház előtt sétált el. A férfi az apá­cát azzal szó­lí­tot­ta le, hogy már más­kor is látta a ház előtt elha­lad­ni, és ezért be sze­ret­ne mutat­koz­ni neki. Ezt köve­tő­en a férfi meg­di­csér­te az apá­cát, hogy milyen szép és fia­tal. Mikor az apáca az utcán tovább sze­re­tett volna menni, a férfi elé állt, és fel­aján­lot­ta az apá­cá­nak, hogy sze­xu­á­lis cse­lek­mény vég­zé­se cél­já­ból men­jen be vele az épülő házba. A férfi kije­len­té­se­it hall­va az apáca a hely­szín­ről elsi­e­tett, de az eset miatt ekkor nem for­dult a hatóságokhoz.

2022. novem­ber 30-án, dél­után, a férfi ugyan­azon a házon dol­go­zott, ami­kor az utcán arra sétált egy tizen­ne­gye­dik élet­évét be nem töl­tött kis­lány. Mivel a kis­lány­nak már koráb­ban is meg­tet­szett a ház új, külön­le­ges színű külső fes­té­se, ezért oda­ment a fér­fi­hoz, hogy meg­mond­ja neki ezt. A férfi az őt meg­szó­lí­tó kis­lány­tól ekkor meg­kér­dez­te, hogy hány éves. Ami­kor a kis­lány elárul­ta neki korát, a férfi meg­kér­dez­te, hogy lenne-e a barát­nő­je, majd sze­xu­á­lis aján­la­tot tett a kis­lány­nak. A kis­lány ezt hall­va el akart távoz­ni, azon­ban a férfi a lány kar­ját meg­ra­gad­ta, aki­nek pár másod­perc alatt sike­rült a férfi szo­rí­tá­sá­ból sza­ba­dul­nia, ezért a hely­szín­ről el tudott menekülni.

A Buda­ör­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság a két eset­ről fel­je­len­tés alap­ján sze­rez­ve tudo­mást, a fér­fit rövid idő alatt azo­no­sí­tot­ta, majd elfogta.

Az ügy­ben a Buda­ör­si Járá­si Ügyész­ség az elkö­ve­tő ellen ered­mény­te­len rábí­rás­sal elkö­ve­tett sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat.