Főoldal » Hírek » Egy bátor vendég fékezte meg a borospincében lövöldözőt - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 37 éves férfi ellen fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt. A férfi 2020. júni­us máso­dik felé­ben az éjsza­kai órák­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lé­sen lévő szó­ra­ko­zó­he­lyen köte­ke­dett, fej­be­lö­vés­sel fenye­get­te a ven­dé­ge­ket, rájuk fogva gumi­lö­ve­dé­kes riasz­tó­fegy­ve­rét, ille­tő­leg azzal egy eset­ben lőtt is.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júni­us hónap máso­dik felé­ben az éjsza­kai órák­ban egy bor­so­di kis­te­le­pü­lés pin­ce­so­rán lévő boros­pin­cé­ből kiala­kí­tott szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tóz­ko­dott ittas álla­pot­ban. Több ven­dég­gel köte­ke­dett, szán­dé­ko­san meg­lök­te őket. Az álta­la elő­idé­zett konf­lik­tus­hely­zet után az egyik férfi ven­dég a vád­lot­tat meg­hív­ta egy ital­ra, azon­ban a vád­lott elő­vet­te a gumi­lö­ve­dék­kel töl­tött gáz­ri­asz­tó­fegy­ve­rét, azt köz­vet­len közel­ről a férfi arcá­ba tar­tot­ta, és meg­kér­dez­te tőle, hogy „fejbe lőjelek?”

Az inzul­tált férfi és a tár­sa­sá­gá­ban lévő sze­mé­lyek elhagy­ták a helyi­sé­get, az elkö­ve­tő viszont nem nyu­go­dott le, a pul­tos­sal és más ott szó­ra­ko­zó sze­mé­lyek­kel újabb szó­vál­tá­so­kat kez­de­mé­nye­zett, és a riasz­tó­fegy­ve­rét több­ször elő­vet­te, és ráfog­ta egy-egy ven­dég­re, majd egy alka­lom­mal a pad­ló­ra lőtt.

A férfi ezután is agresszí­ven visel­ke­dett, és azért, hogy meg­aka­dá­lyoz­za az újabb fegy­ver­hasz­ná­la­tot, a koráb­ban már a vád­lot­tat meg­nyug­tat­ni igyek­vő egyik férfi ven­dég a nya­ká­nál fogva a föld­re rán­tot­ta, mell­ka­sá­ra tér­delt és több­ször arcon ütöt­te, így mind­ad­dig a föl­dön tar­tot­ta, amíg az idő­köz­ben érte­sí­tett rend­őrök a hely­szín­re érkeztek.

A garáz­da férfi által hasz­nált riasz­tó­fegy­ver lőfegy­ver­után­zat­nak tekin­ten­dő, az abból kilőtt löve­dé­kek a lőtá­vol­ság­tól füg­gő­en akár súlyos sérü­lés, illet­ve mara­dan­dó testi fogya­té­kos­ság oko­zá­sá­ra alkalmasak.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott az elkö­ve­tés­hez hasz­nált riasz­tó­fegy­ver és gumi­lö­ve­dé­kek elkobzásával.