Főoldal » Archív » Egy biztonsági őr nyaka felé vágott a késével – vádemelés

Csa­lá­di vita miatt egy hotel­nél lett agresszív a vád­lott, aki késé­vel egy biz­ton­sá­gi őrre is támadt; a Fővá­ro­si Főügyész­ség bör­tön­bün­te­tést indít­vá­nyoz­va vádat emelt ellene.

A vád­irat sze­rint egy negy­ven­négy éves férfi 2019. feb­ru­ár hó 3-án, a dél­utá­ni órák­ban a fiá­val, egy V. kerü­le­ti szál­lo­dá­hoz ment azért, hogy egy csa­lá­di vita miatt beszél­jen élet­tár­sa nőtest­vé­ré­vel. Ami­kor a férfi a hotel bejá­ra­tá­tól nem messze ráta­lált a nőre, szi­dal­maz­ni kezd­te őt, mire a nő rend­őrért kiál­tott. A hang­za­var­ra fel­fi­gyel­tek a szál­lo­da biz­ton­sá­gi őrei is, akik egyi­ke a vád­lott­ra szólt, hogy távoz­zon. A férfi ekkor elő­vett a ruhá­za­tá­ból egy rugós kést, és fenye­get­ni kezd­te a biz­ton­sá­gi őrt. A vád­lot­tat a fia arrébb tudta tol­nia, majd az apja ekkor a közel­ben maradt nőre támadt, akit a föld­re akart rán­ta­ni, de a fia elhúz­ta, így a nő elme­ne­kül­he­tett. A vád­lott ekkor fel­bő­szül­ve a biz­ton­sá­gi őrhöz for­dult, ismét fenye­get­te, majd cél­zot­tan a nyaka felé vágott. A biz­ton­sá­gi őr el tudott hajol­ni a vágás elől, a vád­lot­tat pedig a fia eltol­ta, majd a közel­ben ész­lelt rend­őri jelen­lét miatt távoztak.

A biz­ton­sá­gi őrnek sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, azon­ban az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, a táma­dott test­tá­jék­ra, illet­ve a táma­dás mód­já­ra figye­lem­mel az élet­ve­szé­lyes sérü­lés kelet­ke­zé­sé­nek reá­lis lehe­tő­sé­ge fennállt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Tör­vény­szék előtt, és letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra íté­lést indítványozott.

A vád tár­gyá­vá tett cse­lek­ményt a tör­vény ket­tő­től nyolc évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenyegeti.

A vád­lott koráb­ban letar­tóz­ta­tás­ban volt, jelen­leg más ügy­ben jog­erős sza­bad­ság­vesz­tést tölt.