Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy budapesti megállóban késelt a vádlott - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 29 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2021 janu­ár­já­ban itta­san, a saját tár­sa­sá­gá­nak egyik tag­ját kés­sel fenye­get­te, majd egy másik isme­rő­sét egy újbu­dai meg­ál­ló­ban mell­ka­son szúr­ta, és ezál­tal élet­ve­szé­lye­sen megsebesítette.

A vád­irat sze­rint a férfi 2021. janu­ár 9-én egy XI. kerü­le­ti áru­ház­nál együtt ita­lo­zott több, haj­lék­ta­lan élet­mó­dot foly­ta­tó isme­rő­sé­vel, mely során az egyi­kük­kel már az áru­ház köze­lé­ben össze­ve­szett. A két férfi vitá­ja dula­ko­dá­sig fajult, később azon­ban egy időre meg­bé­kél­tek egy­más­sal, és tár­sa­ik­kal együtt átmen­tek egy XXII. kerü­le­ti dohány­bolt­hoz, ahol azon­ban ismét össze­szó­lal­koz­tak. A vita során a vád­lott elő­vet­te a nad­rág­ján, egy tok­ban tar­tott kését, és azt táma­dó­an a másik férfi nya­ká­hoz emel­te azzal a fel­szó­lí­tás­sal, hogy kér­jen bocsá­na­tot. A fér­fi­nak sike­rült ráfog­nia a vád­lott kezé­re, majd hossza­san kér­lel­te, hogy tegye el a kést, míg végül a vád­lott fel­ha­gyott a támadással.

Később a vád­lott a tár­sa­ság többi tag­já­val, vil­la­mos­sal a XI. kerü­let­be ment, ahol leszáll­tak a jár­mű­ről, és foly­tat­ták az ita­lo­zást. Ennek során a vád­lott a tár­sa­ság egy másik tag­já­val is össze­ve­szett. A vita során a két férfi egy­más­nak ugrott, köl­csö­nö­sen lök­dös­ték és szi­dal­maz­ták egy­mást, míg a vád­lott ebben az eset­ben is elő­rán­tot­ta a kését, és azzal egy hatá­ro­zott moz­du­lat­tal mell­ka­son szúr­ta a sér­tet­tet. Ezt köve­tő­en a vád­lott elhagy­ta a hely­színt, a töb­bi­ek pedig a sérült tár­suk­hoz men­tőt hívtak.

A sér­tett a bán­tal­ma­zás követ­ke­zé­ben élet­ve­szé­lyes szúrt sérü­lést szen­ve­dett, éle­tét kizá­ró­lag a gyors és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás men­tet­te meg.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 29 éves fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel, vala­mint ember­ölés bűn­tett kísér­le­té­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za a vádiratban.