Főoldal » Hírek » Egy büntetés-végrehajtási dolgozó tiltott tárgyakat csempészett az intézetbe – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség elő­nyért hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve elkö­ve­tett hiva­ta­li vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat 4 sze­mély ellen a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csá­nál. Egy büntetés-végrehajtási inté­zet­ben  dol­go­zó férfi roko­nán keresz­tül ille­gá­lis kap­cso­la­tot tar­tott fenn az inté­zet­ben elhe­lye­zett fogvatartottakkal.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy büntetés-végrehajtási inté­zet­ben biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő­ként dol­go­zó férfi 2021 novem­ber ele­jé­től roko­nán keresz­tül ille­gá­lis kap­cso­la­tot tar­tott fenn az inté­zet­ben elhe­lye­zett fogvatartottakkal.

Ennek során az őrmes­ter a roko­na köz­ve­tí­té­sé­vel kész­pénzt foga­dott el azért, hogy a fog­va­tar­tot­tak igé­nyé­nek meg­fe­le­lő­en, til­tott tár­gya­kat, mobil­te­le­font és ahhoz tar­to­zó töl­tőt vigyen be az inté­zet­be. A fog­va­tar­tot­tak 300.000 forin­tot adtak a til­tott tár­gya­kért cse­ré­be, ami­ből a büntetés-végrehajtási dol­go­zó 100.000 forin­tot kapott. A fenn­ma­ra­dó össze­get a roko­na meg­tar­tot­ta magának.

A vesz­te­ge­té­si pénz­re figye­lem­mel a biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő a 2021. novem­ber 25-én kez­dő­dő szol­gá­la­ta meg­kez­dé­se­kor hiva­ta­li köte­les­sé­gét meg­szeg­ve egy, a szo­ká­sos­nál kisebb mére­tű mobil­te­le­font és annak működ­te­té­sé­hez szük­sé­ges esz­kö­zö­ket vitt be a büntetés-végrehajtási inté­zet­be. A hiva­ta­los sze­mély­nek minő­sü­lő fel­ügye­lő a til­tott tár­gya­kat azzal a szán­dék­kal rej­tet­te el, hogy azo­kat a szol­gá­la­ta alatt a fog­va­tar­tot­tak­nak átad­ja, akik a tele­fon­nal meg nem enge­dett kap­cso­la­tot kíván­tak fenntartani.

A Nem­ze­ti Védel­mi Szol­gá­lat fel­je­len­té­se alap­ján indult ügy­ben a nyo­mo­zó ügyész­ség a biz­ton­sá­gi fel­ügye­lő és roko­na, vala­mint két fog­va­tar­tott ellen emelt vádat.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság ítél­je sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re a – több mint fél évig letar­tóz­ta­tás­ban lévő – büntetés-végrehajtási dol­go­zót és roko­nát, vala­mint mind­két – azóta is jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sü­ket töltő – fogvatartottat.

A büntetés-végrehajtási őrmes­ter szol­gá­la­ti jog­vi­szo­nya 2021. novem­ber 25-én megszűnt.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/korrupcios-buncselekmeny-miatt-letartoztatasban-egy-buntetes-vegrehajtasi-dolgozo-es-tarsa-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-mai-sajtokozlemenye/.

A fotók a szem­lén készültek.