Főoldal » Hírek » Egy csővel verte agyon a feleségét – letartóztatását indítványozta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak, aki a múlt hét pén­te­ken ölte meg a feleségét.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott és a sér­tett között 2021. ápri­lis 23-án dél­után egy óra körül szó­vál­tás ala­kult ki, mely­nek során a férfi több alka­lom­mal fejen és nya­kon ütöt­te a sér­tet­tet egy 80 cm hosszú­sá­gú cső­vel. A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben a nő hanyatt esett és a hely­szí­nen éle­tét vesztette.

Az ember­ölés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a főügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tan­dó ülé­sén fog dönteni.

 A férfi elő­ál­lí­tá­sá­ról készült képek az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő­ek meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberoles-szegeden-3