Főoldal » Hírek » Egy debreceni ékszerboltot akartak kifosztani a szerb vádlottak - a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat két férfi ellen, akik gáz-riasztó fegy­ver­rel meg­fe­nye­get­ték az üzlet tulaj­do­no­sát, majd őt durva módon bán­tal­maz­ták és nagy mennyi­sé­gű arany­ék­szert akar­tak elvinni.

A szerb állam­pol­gár­sá­gú vád­lot­tak test­vé­rek, 2022 janu­ár­já­ban átuta­zó­ban tar­tóz­kod­tak Magyar­or­szá­gon, Deb­re­cen­ben az isme­rő­se­i­ket keres­ték fel. A vád sze­rint 2022. janu­ár 20-a körü­li idő­pont­ban az idő­sebb férfi Deb­re­cen bel­vá­ro­sá­ban fel­fi­gyelt egy kis ékszer­bolt­ra és ész­lel­te, hogy ott kizá­ró­lag egy sze­mély dol­go­zik. A férfi bement az üzlet­be arany­lánc vásár­lá­sá­nak lát­sza­tát kelt­ve fel­mér­te a kör­nye­ze­tet, illet­ve a bolt áru­kész­le­tét, végül meg­ál­la­po­dott a sér­tet­tel, hogy vas­ta­gabb ékszert sze­ret­ne, amit a sér­tett meg­ren­delt számára.

A test­vér­pár ezt köve­tő­en meg­be­szél­te, hogy a kisze­melt ékszer­bol­tot kira­bol­ják. Az idő­sebb férfi szer­zett egy gáz-riasztó fegy­vert, a fia­ta­labb elkö­ve­tő pedig magá­val vitt egy sport­tás­kát és több gyors­kö­tö­zőt, majd 2022. janu­ár 27-én a nyi­tást köve­tő­en meg­je­len­tek a sér­tett ékszer­üz­le­té­ben. Elő­ször az idő­sebb férfi ment be és az egye­dül lévő sér­tet­től kérte, hogy mutas­sa meg neki a kira­kat­ban lévő arany­lán­co­kat. Eköz­ben lépett be helyi­ség­be a fia­ta­labb vád­lott, aki a nála lévő gáz-riasztó fegy­vert a sér­tett­re fogta. A sér­tett ekkor közöl­te a vád­lot­tak­kal, hogy vigyék el az üzlet­ben talál­ha­tó érté­ke­ket, azon­ban ennek elle­né­re a két vád­lott rátá­madt a sér­tett­re, ököl­lel több­ször meg­ütöt­ték a fejét és a 83 db, közel 4,5 mil­lió forint érté­kű arany­gyű­rűt tar­tal­ma­zó tál­cát bele­tet­ték a sport­tás­ká­ba, azon­ban a meg­vert sér­tett igye­ke­zett meg­aka­dá­lyoz­ni a táska elvi­te­lét, ezért a vád­lot­tak azt és a gáz-riasztó fegy­vert is a hely­szí­nen hagy­va elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­nek idő­pont­já­ban az ékszer­bolt­ban több mint 48 mil­lió forint érté­kű ékszer és közel 4 mil­lió forint kész­pénz volt, ame­lyet a vád­lot­tak meg akar­tak szerezni.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben az arcán, a sze­mén több­szö­rös repesz­tett és hám­hor­zso­lá­sos 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban figye­lem­mel a bán­tal­ma­zás mód­já­ra, inten­zi­tá­sá­ra és kitar­tó jel­le­gé­re fenn­állt a 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lés bekö­vet­ke­zé­sé­nek lehetősége.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként, fegy­ve­re­sen, jelen­tős érték­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban mind­két vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett arra, hogy a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­hez esz­köz­ként hasz­nált sport­tás­kát és gáz-riasztó fegy­vert, vala­mint a hozzá tar­to­zó lősze­re­ket a tör­vény­szék koboz­za el.