Főoldal » Archív » Egy doboz cigaretta miatt önbíráskodott

 

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás és súlyos testi sér­tés miatt emelt vádat egy tisza­al­pá­ri fér­fi­val szem­ben, aki lánya isme­rő­se­in egy doboz ciga­ret­tát kért szá­mon és emi­att egyi­kü­ket egy hegyes kerí­tés­elem­mel com­bon szúrta.

 A 62 éves vád­lott ittas álla­pot­ban lévő lánya idén júni­us 20-án este együtt ita­lo­zott egy test­vér­pár­ral, a sér­tet­tek­kel. Zár­órát köve­tő­en a fivé­rek egy dara­bon elkí­sér­ték a nőt haza­fe­lé, aki útköz­ben egy kis időre fél­re­vo­nult a bok­rok közé. Ezalatt ugyan a nő a nála lévő tás­kát a bokor mel­lett hagy­ta, később mégis a rá vára­ko­zó kísé­rő­it gya­nú­sí­tot­ta meg azzal, hogy tás­ká­já­ból ellop­ták a ciga­ret­tá­ját. A két férfi vissza­uta­sí­tot­ta ezt.

A nő haza­ér­ve elmond­ta az apjá­nak – a vád­lott­nak – a tör­tén­te­ket és vele együtt tért vissza a busz­meg­ál­ló­ban vára­ko­zó sér­tet­tek­hez, aki­ken a vád­lott kia­bál­va a ciga­ret­ta állí­tó­la­gos ello­pá­sát kérte szá­mon. Köve­te­lé­se nyo­ma­té­ko­sí­tá­sa végett a vád­lott a kezé­ben lévő hegyes végű vas kerí­tés­elem­mel több­ször pró­bál­ta meg­üt­ni a fivé­rek egyi­két, aki­nek a tér­dét sike­rült is eltalálnia.

A vád­lott ezután a kerí­tés­elem­mel szúró moz­du­la­to­kat téve támadt a másik test­vér­re, aki­nek a comb­ját úgy meg­szúr­ta, hogy az erő­sen vérez­ni kez­dett. A koráb­ban a tér­dén meg­ütött test­vér ekkor fivé­re védel­mé­re kelt és a föld­re lökve ártal­mat­lan­ná tette a tovább­ra is hado­ná­szó vádlottat.

A sér­tett a bal comb­ján 8 cm hosszú­sá­gú, szúrt-szakított sérü­lést szen­ve­dett el, mely­nek tény­le­ges gyógy­tar­ta­ma 3 hét volt.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely a bűn­hal­ma­zat miatt 2-től 11 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő. Bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.