Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Egy éjszaka, négy bűncselekmény, négy és fél év börtön - videóval - a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség rab­lás bűn­tet­te mel­lett köz­ok­irat­tal vissza­élés, garáz­da­ság és könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki töb­bek­re rátá­madt egy átmu­la­tott éjsza­kát köve­tő­en, egyi­kük­nek pedig az érté­ke­it, a kész­pén­zét és az iga­zol­vá­nya­it is elvet­te. 

A vád sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű, egy­ide­jű­leg négy fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés hatá­lya alatt álló húszas éve­i­ben járó férfi 2023 augusz­tu­sá­ban szó­ra­koz­ni érke­zett Sió­fok­ra, azon­ban az este folya­mán elfo­gyasz­tott alko­hol­tól agresszív­vé és köte­ke­dő­vé vált.  Ebből kifo­lyó­lag a vád­lott előbb egy nagyobb tár­sa­ság tag­ja­i­ra támadt rá, majd – miu­tán azok távoz­tak a hely­szín­ről – két másik fér­fi­hoz lépett, aki­ket meg­lö­kött, meg­ütött és meg is rúgott.

Miu­tán az egyik sér­tett a bán­tal­ma­zá­sá­ra tekin­tet­tel elment segít­sé­get kérni, a vád­lott a hely­szí­nen mara­dó másik fér­fit tovább ütöt­te, illet­ve két­szer az arcá­ba is tér­delt, miköz­ben az érté­ke­i­nek átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. Mivel a sér­tett egy idő után az üté­sek­re és az ittas­sá­gá­ra tekin­tet­tel már sem­mi­lyen ellen­ál­lást nem tudott kifej­te­ni, a vád­lott – annak elle­né­re, hogy ebben a saját barát­ja is meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni – átku­tat­ta a férfi zse­be­it, majd a sér­tett mobil­te­le­fon­ját, illet­ve a ruhá­za­tát, par­füm­je­it, kész­pén­zét és iga­zol­vá­nya­it is tar­tal­ma­zó tás­kát magá­hoz véve távo­zott a hely­szín­ről. A sió­fo­ki rend­őrök mind­azon­ál­tal rövid időn belül azo­no­sí­tot­ták és őri­zet­be vet­ték a fér­fit, aki­nek a letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te.

A Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság a 2023. szep­tem­ber 21-én meg­tar­tott tár­gya­lá­son az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tat az ügyé­szi vád­dal egye­ző­en mond­ta ki bűnös­nek vala­mennyi vád­pont­ban, és vele szem­ben négy év hat hónap vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és öt év köz­ügyek­től eltil­tást sza­bott ki, a bíró­ság egy­út­tal elren­del­te a férfi koráb­bi fel­füg­gesz­tett bün­te­té­se­i­nek vég­re­haj­tá­sát is. A kihir­de­tett íté­le­tet az ügyész­ség és a véde­lem is tudo­má­sul vette, így az nyom­ban jog­erő­re emel­ke­dett.

Az ese­mé­nye­ket rész­ben egy tér­fi­gye­lő kame­ra rög­zí­tet­te.