Főoldal » Hírek » Egy embercsempész csoport szír szervezője került letartóztatásba Kecskeméten – a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- rendőrségi videóval

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy Kecs­ke­mé­ten élő szír férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki­nek a szer­ve­zé­se alap­ján egy magyar ember­csem­pész cso­port 2020 októ­ber köze­pe és 2020 novem­ber 9-e között leg­alább 10 alka­lom­mal szál­lí­tott a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő mig­rán­so­kat Sze­ged és Baja tér­sé­gé­ből Nyugat-Európába.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a szír férfi és bűn­tár­sai 2020. októ­ber köze­pe és 2020. novem­ber 9. között leg­alább tíz alka­lom­mal szál­lí­tot­tak olyan mig­rán­so­kat Baja és Sze­ged tér­sé­gé­ből Nyugat-Európába, akik ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt. Az ember­csem­pé­szek össze­sen mint­egy 70 főt szál­lí­tot­tak, ami­hez bérelt autó­kat hasz­nál­tak. A mig­rán­sok fejen­ként leg­alább 250 eurót fizet­tek a gya­nú­sí­tot­tak­nak.

Az elfo­gott szír férfi szer­vez­te a szál­lí­tá­so­kat, vala­mint a bűn­tár­sai által vég­re­haj­tott ember­csem­pé­szé­sek során elő­fu­tó­ként kísér­te a csem­pész­jár­mű­ve­ket, hogy a rend­őri ellen­őr­zé­se­ket elke­rül­hes­sék. A szír férfi négy magyar bűn­tár­sát még novem­ber­ben fog­ták el a rend­őrök, közü­lük hár­man letar­tóz­ta­tás­ban van­nak.

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói 2020. decem­ber 14-én csap­tak le a szír fér­fi­re, akit őri­zet­be vet­tek és üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát is.

A járá­si ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, a kiszab­ha­tó bün­te­tés mér­té­ke (5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés) és a férfi kül­föl­di kap­cso­la­tai okán tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrej­tőz­ne. Ezen kívül a bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­ge, nem­zet­kö­zi voná­sai miatt tar­ta­ni lehet attól is, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén az eljá­rás más részt­ve­vő­i­nek a befo­lyá­so­lá­sá­val, figyel­mez­te­té­sé­vel, illet­ve bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­vel, elrej­té­sé­vel a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­ne, meg­hi­ú­sí­ta­ná. A bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­ge, a rend­sze­res haszon­szer­zés­re törek­vés és a több­szö­ri szál­lí­tás foly­tán a gya­nú­sí­tott ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indo­kol­ja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a mai napon az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát. A vég­zés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fel­leb­bez­tek.

A férfi elfo­gá­sá­ról kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

Ember­csem­pész bűn­ban­da került rend­őr­kéz­re | A Magyar Rend­őr­ség hiva­ta­los hon­lap­ja (police.hu)