Főoldal » Archív » Egy embercsempész sofőrt irányító nőt tartóztattak le Kecskeméten - videóval

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség irá­nyí­tó­ként, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta egy buda­pes­ti nő letar­tóz­ta­tá­sát, aki­nek az irá­nyí­tá­sa, uta­sí­tá­sai alap­ján egy ember­csem­pész 2020 janu­ár­já­ban több­ször szál­lí­tott a szerb-magyar határt ille­gá­li­san átlé­pő kül­föl­di­e­ket Sze­ged tér­sé­gé­ből Buda­pest­re, illet­ve Ausztriába.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a rend­őrök 2020. janu­ár 14-én dél­után az M5-ös autó­pá­lya jak­ab­szál­lá­si lehaj­tó­já­nál ellen­őriz­tek egy sze­mély­au­tót veze­tő fér­fit. Az egyen­ru­há­sok a gép­ko­csi­ban öt szír beván­dor­lót is talál­tak, akik ille­gá­li­san lép­ték át a szerb-magyar határt és az ember­csem­pész férfi Nyugat-Európába akar­ta őket szál­lí­ta­ni. A rend­őrök a fér­fit őri­zet­be vet­ték és a bíró­ság 2020. janu­ár 16-án letar­tóz­ta­tás­ba helyezte.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda által foly­ta­tott nyo­mo­zás kide­rí­tet­te, hogy az ember­csem­pész férfi az elfo­gá­sát meg­elő­ző­en 2020 janu­ár­já­ban még négy alka­lom­mal szál­lí­tott a határt ille­gá­li­san átlé­pő sze­mé­lye­ket pén­zért Buda­pest­re, illet­ve Auszt­ri­á­ba. A szál­lí­tót vala­mennyi alka­lom­mal egy buda­pes­ti nő irá­nyí­tot­ta, tőle kapta tele­fo­non az uta­sí­tá­so­kat arról, hogy hány sze­mélyt kell szál­lí­ta­nia, illet­ve hogy hol és mikor vegye fel őket.

A nyo­mo­zók 2020. júni­us 16-án csap­tak le az ember­csem­pé­szést irá­nyí­tó nőre, akit őri­zet­be vet­tek és irá­nyí­tó­ként, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként. A rend­őrök kez­de­mé­nyez­ték a nő letar­tóz­ta­tá­sát is.

A főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta az őri­zet­be vett gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, mert a bűn­cse­lek­mény súlyos­sá­ga, a kiszab­ha­tó bün­te­tés mér­té­ke (tíz­től húsz évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés) okán tar­ta­ni kell attól, hogy a ható­sá­gok elől elszök­ne, elrejtőzne.

Ezen kívül a bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­ge, nem­zet­kö­zi voná­sai, vala­mint az elkö­ve­tés módja miatt tar­ta­ni lehet attól is, hogy a gya­nú­sí­tott sza­bad­láb­ra kerü­lé­se ese­tén az eljá­rás más részt­ve­vő­i­nek a meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, befo­lyá­so­lá­sá­val, illet­ve bizo­nyí­tá­si esz­kö­zök meg­sem­mi­sí­té­sé­vel, elrej­té­sé­vel a bizo­nyí­tást meg­ne­he­zí­te­né, veszélyeztetné.

A bűn­cse­lek­mény szer­ve­zett­sé­ge, a rend­sze­res haszon­szer­zés­re törek­vés és a több­szö­ri szál­lí­tás foly­tán a bün­te­tett elő­éle­tű nő ese­té­ben a bűn­is­mét­lés veszé­lye is a letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sét indokolja.

A Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja 2020. júni­us 18-án az ügyé­szi indít­vánnyal egyet­ért­ve elren­del­te az ember­csem­pé­szés­sel gya­nú­sí­tott nő letar­tóz­ta­tá­sát. A dön­tés ellen a gya­nú­sí­tott és védő­je fellebbezett.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott rend­őr­sé­gi saj­tó­köz­le­mény és vide­ó­fel­vé­tel az aláb­bi­ak­ban érhe­tő el:
http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/budapesti-no-iranyitotta-a-migransokat-csempeszo