Főoldal » Archív » Egy év négy hónap letöltendő börtön a bombariadó miatt - A Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség két nap alatt, gyor­sí­tott eljá­rás­ban köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki saját mun­ka­he­lye, egy buda­ke­szi áru­ház fel­rob­ban­tá­sá­val fenyegetőzött. 

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy áru­ház­lánc buda­ke­szi üzle­té­ben dol­go­zott áru­át­ve­vő­ként. 2016 nya­rán mint­egy 95.000,- forint érték­ben több tele­font, illet­ve táb­la­gé­pet lopott el a mun­ka­he­lyé­ről, majd a dol­gok egy részét eladta.

A férfi 2016. szep­tem­ber 29-én a mun­ka­he­lyé­ről mobil­te­le­fon­já­ról fel­hív­ta a segély­hí­vó szá­mot, és azt állí­tot­ta, hogy az áru­ház­ban bomba fog rob­ban­ni. A beje­len­tés­re az áru­há­zat, a köze­li üzle­te­ket, par­ko­lót kiürí­tet­ték. Az épü­le­te­ket tűz­sze­ré­szek átvizs­gál­ták, de rob­ba­nószer­ke­ze­tet nem találtak.

A gya­nú­sí­tott 2016. októ­ber 5-én a mun­ka­he­lyé­ről ismét a segély­hí­vó szá­mát hívta és újra beje­len­tet­te, hogy az áru­ház­ban és az üzlet­lánc másik, buda­ör­si üzle­té­ben is bomba fog rob­ban­ni. A beje­len­tés­re mind­két áru­há­zat kiürí­tet­ték, de a tűz­sze­ré­szek nem talál­tak bom­bát most sem.

A Buda­ör­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság bra­vú­ros gyor­sa­ság­gal, az utób­bi tele­fon­hí­vást köve­tő fél órán belül azo­no­sí­tot­ta, elfog­ta és őri­zet­be vette a gyanúsítottat.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, két napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a köz­nyu­gal­mat súlyo­san meg­za­va­ró köz­ve­széllyel fenye­ge­tés bűn­tet­té­vel és lopás vét­sé­gé­vel gya­nú­sí­tott férfit.

A Buda­kör­nyé­ki Járás­bí­ró­ság a mai napon egy év négy hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a férfit.

Buda­pest, 2016. októ­ber 7. napján

Dr. Szabó Ferenc s.k. főügyész

 

A Pest Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye