Főoldal » Archív » Egy év négy hónap letöltendő börtön az áruházi lopásért - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tot­ta bíró­ság elé azt a fér­fit, aki egy tab­le­tet lopott el egy nagy áru­ház­ból. A bíró­ság egy év négy hónap letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a fér­fit.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­ja, egy tápió­sző­lő­si férfi 2016. októ­ber 04-én Ceg­lé­den egy üzlet­lánc áru­há­zá­ban járt. Levett a polc­ról egy 65.000,- forint érté­kű tab­le­tet, a cso­ma­go­lá­sát és az áru­vé­del­mi esz­közt lesza­kí­tot­ta, majd a gépet a ruhá­já­ba rej­tet­te.

Már elhagy­ta a kasszát a lopott tab­let­tel, ami­kor a biz­ton­sá­gi őr meg­ál­lí­tot­ta.

A fér­fit a hely­szín­re érke­ző rend­őrök őri­zet­be vet­ték.

A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság gyors és haté­kony nyo­mo­zá­sát köve­tő­en a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség két napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta a lopás bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott fér­fit.

A Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság egy év négy hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te a gya­nú­sí­tot­tat, aki még akkor sem sza­ba­dul­hat, mert le kell töl­te­nie két év, koráb­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sét is.

Buda­pest, 2016. októ­ber 7. nap­ján

Dr. Szabó Ferenc s.k. főügyész

2016. 10. 07. Pest