Főoldal » Hírek » Egy ezresért vert lapáttal agyon két kutyát egy férfi - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li állat­kín­zás­sal vádol­ja azt a 61 éves fér­fit, aki állí­tá­sa sze­rint isme­ret­len sze­mély meg­bí­zá­sá­ból ütött agyon két kutyát a Heves megyei Szentdomonkoson.

A vád­irat sze­rint a ter­helt 2021 nya­rán vég­zett a két keve­rék kutyá­val - egy néhány hóna­pos kan kölyök­kel, és egy tig­ris­csí­kos szu­ká­val - a faluban.

A fér­fit – elmon­dá­sa sze­rint – egy isme­rő­se kérte meg arra, hogy pusz­tít­sa el a két ártat­lan ebet, ami­ért 1.000 forint vér­dí­jat aján­lott fel neki. A vád­lott elfo­gad­ta a pénzt, majd júli­us 23-án, este egy fanye­lű vas­la­pát­tal az egy­más köze­lé­ben tar­tóz­ko­dó álla­tok fejé­re szem­ből két-két nagy erejű ütést mért, melyek­től a kutyák esz­mé­let­le­nül a föld­re rogy­tak. Az ittas elkö­ve­tő ezután az álta­la már elő­ké­szí­tett feke­te műanyag zsá­kok­ba helyez­te az élet­te­len­nek tűnő tes­te­ket, majd egy kézi­ko­csi­ra dobta a cso­ma­go­kat, és azo­kat elhúz­ta egy üre­sen álló bel­te­rü­le­ti telek­re. Mivel itt nem tudott ész­re­vét­le­nül meg­sza­ba­dul­ni a zsá­kok­tól, tovább indult egé­szen egy víz­el­ve­ze­tő áro­kig, ahol az idő­köz­ben kiér­ke­ző rend­őr­ség intéz­ke­dett vele szemben.

A hely­szín­re állat­or­vost hív­tak, aki meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a kiseb­bik kutya már az üté­sek követ­kez­té­ben kimúlt, azon­ban az idő­sebb állat még élet­ben volt, bár mozog­ni már nem tudott, csu­pán halk nyü­szí­tő han­go­kat hal­la­tott. Végül, több órás szen­ve­dés után ez az eb is bele­pusz­tult a neki oko­zott koponyasérülésekbe.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt azzal, hogy annak vég­re­haj­tá­sát a bíró­ság pró­ba­idő­re füg­gessze fel. Indít­vá­nyoz­ta ugyan­ak­kor azt is, hogy a bíró­ság a pró­ba­idő tar­ta­má­ra ren­del­je el a vád­lott párt­fo­gó fel­ügye­le­tét is, mivel szük­sé­ges a rend­sze­res figye­lem­mel kísé­ré­se ezen idő­szak alatt.