Főoldal » Hírek » Egy félreértés miatt akarta megölni a vádlott a sértettet – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki azt hitte, hogy a sér­tett és bará­tai rajta nevet­nek és ezért a fér­fit le akar­ta szúrni.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. júli­us 13-án dél­után egye­dül tar­tóz­ko­dott Vámosp­ércs egyik for­gal­mas utcá­ján lévő zeb­rá­nál. Ugyan­ek­kor a gyalogos-átkelőhely másik olda­lán vára­ko­zott a sér­tett és két barát­ja, akik mun­ká­ból haza­fe­lé tart­va jóked­vű­en beszél­get­tek a mun­ka­he­lyü­kön aznap történtekről.

A vád­lott azon­ban úgy gon­dol­ta, hogy rajta nevet­nek, ezért ide­ges lett és már a zeb­rá­nál állva pro­vo­ka­tív test­tar­tás­sal várta, hogy elin­dul­jon felé a tár­sa­ság. Miu­tán a zeb­rán halad­va talál­koz­tak, a férfi köte­ked­ni kez­dett a sér­tet­tel, majd őt tenyér­rel arcon ütötte.

A sér­tett és bará­tai ezt köve­tő­en foly­tat­ták útju­kat, azon­ban a vád­lott fel­her­gel­te magát és a sér­tett után kia­bált, hogy meg fog halni, majd utána is ment, meg­pró­bál­ta őt a mell­ka­sán meg­rúg­ni, azon­ban a sér­tett ezt elhá­rí­tot­ta. Ekkor a vád­lott hir­te­len elő­vett egy 12 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kést és azzal a sér­tett feje és fel­ső­tes­te irá­nyá­ba szúrt, azon­ban a sér­tett véde­ke­zés­ként maga elé emel­te a jobb kezét. Ennek követ­kez­té­ben a vád­lott táma­dá­sa a sér­tett jobb alkar­ján hor­zso­lá­sos sérü­lést okozott.

A közel­ben lévő élel­mi­szer­üz­let­ben tar­tóz­ko­dók aka­dá­lyoz­ták meg a továb­bi bán­tal­ma­zást, míg a vád­lott a kést eldob­ta és elme­ne­kült a helyszínről.

A sér­tett a vád­lott bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett, azon­ban figye­lem­mel az elkö­ve­tő ölés­re irá­nyu­ló kije­len­té­sé­re, az elkö­ve­tés esz­kö­zé­re, a táma­dott test­tá­jék­ra, fenn­állt a reá­lis esé­lye a halá­los ered­mény bekö­vet­ke­zé­sé­nek, amely a sér­tett véde­ke­ző maga­tar­tá­sa miatt maradt el.

Az ügyész­ség arra az eset­re, ha a vád­lott az elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri a vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, 5 év 6 hónap bör­tön­bün­te­tés és 6 év köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott, vala­mint az elkö­ve­tés­hez hasz­nált kés elkobzását.

Az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék dönt.