Főoldal » Hírek » Egy félreértés vezetett a sértett súlyos sérüléséhez – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő ellen, aki itta­san meg­ver­te a sértettet.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú 2022. decem­ber 25-én, Bal­maz­új­vá­ros­ban, egy szó­ra­ko­zó­he­lyen tar­tott ren­dez­vé­nyen vett részt, ahol jelen volt a sér­tett az uno­ka­test­vé­ré­vel. Az ese­mé­nyen a vád­lott és a sér­tett is sze­szes italt fogyasztott.

Decem­ber 26-án, 1 óra­kor a fia­tal a köze­li térre sétált. Rövid­del ezt köve­tő­en a sér­tett és az uno­ka­test­vé­re is kimen­tek a sza­bad­ba. A sér­tett és roko­na hal­ló­tá­vol­ság­ra volt a vád­lot­tól, aki végig hal­lot­ta és fél­re­ér­tet­te a beszél­ge­té­sü­ket. Inge­rült lett, oda­ment a sér­tett­hez és fel­há­bo­rod­va szá­mon kérte őt. A sér­tett vála­szát a fia­tal­ko­rú elkö­ve­tő sér­tő­nek érez­te, ezért ittas és fel­in­dult álla­pot­ban dühé­ben jobb öklé­vel nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tett arcát, aki ennek követ­kez­té­ben a tér­kő­bur­ko­lat­ra esett, és elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét. A föl­dön fekvő sér­tet­tet ezután a vád­lott még megrúgta.

A sér­tett mara­dan­dó fogya­té­kos­ság hát­ra­ha­gyá­sá­val gyó­gyu­ló sérü­lést szenvedett.

Az ügy­ben a Bal­maz­új­vá­ro­si Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyomozott.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a fia­tal­ko­rú­val szem­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got okozó súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lát célzó vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a járás­bí­ró­ság a vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett fia­tal­ko­rú­ak fog­há­za bün­te­tést szab­jon ki és álla­pít­sa meg, hogy az elkö­ve­tő a pró­ba­idő alatt párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.