Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Egy grammból 12 adag – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem és jelen­tős mennyi­sé­gű új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés miatt vádat emelt egy fér­fi­val és élet­tár­sá­val szem­ben. Az elkö­ve­tők saját drog­szük­ség­le­tük biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben rend­sze­res fogyasz­tók­ból keres­ke­dők lettek.

A vád sze­rint a kis­kun­ha­la­si férfi és az élet­tár­sa drog­ke­res­ke­dő­vé válá­su­kat meg­elő­ző­en „kris­tály” fogyasz­tók vol­tak. A dizáj­ner drog meg­szer­zé­sé­hez szük­sé­ges anya­gi javak elő­te­rem­té­se érde­ké­ben azon­ban 2022 ele­jé­től lakó­he­lyü­kön a pszi­cho­ak­tív szer áru­sí­tá­sá­ba kezd­tek. A „kris­tályt” a férfi isme­ret­len for­rás­ból sze­rez­te be, majd egy gramm mennyi­ség­ből 12 ada­got készí­tett, azo­kat fóli­á­ba cso­ma­gol­ta és az ún. „pak­ko­kat” a vevő­ik­nek 1.000 forin­tért érté­ke­sí­tet­te. A ház­hoz jövő fogyasz­tók csen­ge­tést köve­tő­en nyer­tek bebo­csá­tást, majd az udva­ri mel­lék­épü­let­ben bonyo­lí­tot­ták a vásár­lást. Több eset­ben a férfi élet­tár­sa szol­gál­ta ki őket és a vétel­árat is ő vette át tőlük. A több mint egy éven át tartó ille­gá­lis tevé­keny­sé­gük során volt olyan kun­csaft­juk, aki mint­egy 70 alka­lom­mal for­dult meg a por­tá­ju­kon, hogy a kipor­ci­ó­zott drog­hoz hozzájusson.

A férfi emel­lett exta­sy tab­let­tát is árult, annak darab­ját 3-4.000 forin­tért kínál­ta. Egy vevő­jük meg­bíz­ta őt azzal is, hogy a 450.000 forint meg­ta­ka­rí­tá­sá­ból tovább­ér­té­ke­sí­tés végett dro­got vásá­rol­jon szá­má­ra. A vád­lott a pénz­ből 100 gramm „kris­tályt” vásá­rolt, ami­ből közö­sen is fogyasz­tot­tak, illet­ve a vád­lott kiada­gol­va 12 pak­kot érté­ke­sí­tett. A fenn­ma­ra­dó 84 gram­mot a kis­kun­ha­la­si nyo­mo­zók az ingat­lan kam­rá­já­ban meg­ta­lál­ták. Ennek során egy tás­ká­ból fehér porok for­má­já­ban továb­bi dizáj­ner dro­go­kat, exta­sy tab­let­tát és több mint 4 mil­lió forint kész­pénzt fog­lal­tak le.

Az ügyész­ség a párost jelen­tős mennyi­sé­gű új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel vádol­ja, emel­lett a férfi vád­lott­nak kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt is felel­nie kell. Az ügyész­ség mind­ket­te­jük­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Ügyük­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog íté­le­tet hozni.

A rend­őr­sé­gi szem­le­fo­tó­kon a kuta­tás során lefog­lalt, kipor­ci­ó­zott drog, vala­mint a kész­pénz egy része látható.