Főoldal » Hírek » Egy gyakori, új bűncselekménytípus miatti indítvány bűnügyi felügyelet elrendelésére – VIDEÓVAL – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta négy fia­tal­em­ber­rel szem­ben bűn­ügyi fel­ügye­let elren­de­lé­sét, akik a gyanú sze­rint kata­li­zá­tort lop­tak.

Pest megyé­ben egyre gyak­rab­ban követ­nek el kata­li­zá­tor­lo­pá­so­kat. Az elkö­ve­tők az éjsza­ka utcán par­ko­lók hely­ze­tét hasz­nál­ják ki. Pár ezer forin­tos haszo­nért több­száz­ezer vagy akár az egy­mil­lió forin­tot is elérő kárt és bosszú­sá­got okoz­nak azzal, hogy a jármű alól kivág­ják a kata­li­zá­tort.

Nehéz­sé­get okoz az ilyen cse­lek­mé­nyek fel­de­rí­té­sé­ben az is, hogy kívül­ről az autón nem is lát­szik a beavat­ko­zás. Az csak akkor válik nyil­ván­va­ló­vá – akár több nap­pal később – ami­kor be akar­ják indí­ta­ni a jár­mű­vet.

Az érdi rend­őrök­nek sike­rül elfog­ni­uk egy négy­fős, több­nyi­re fia­tal fel­nőt­tek­ből álló tár­sa­sá­got, akik kata­li­zá­to­rok lopá­sá­ból kíván­tak hasz­not húzni és egy akci­ón már túl is vol­tak. Az akkor kivá­gott alkat­rész érté­ke egy­mil­lió forint volt, amit mind­össze het­ven­ezer forin­tért érté­ke­sí­tet­tek.

Az Érdi Járá­si Ügyész­ség a négy férfi bűn­ügyi fel­ügye­le­té­nek elren­de­lés­re tett indít­ványt a bűn­is­mét­lés meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben.

Az elfo­gás­ról készült rend­őr­sé­gi videó ezen a lin­ken elér­he­tő: https://youtu.be/u_9m1mhO2oY.