Főoldal » Hírek » Egy hangos telefon miatt szúrta meg – a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Megyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy vita során mell­ka­son szúr­ta munkatársát.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő és a sér­tett együtt dol­goz­tak egy épít­ke­zé­sen, továb­bá együtt bérel­tek házat is Vecsésen.

2021. feb­ru­ár 26-án a mun­ká­ból haza­tér­ve a sér­tett és a vád­lott nagyobb mennyi­sé­gű alko­ho­los italt fogyasz­tot­tak el közö­sen, majd az elkö­ve­tő vissza­vo­nult a saját szo­bá­já­ba. Az este során a sér­tett fel­hív­ta kül­föl­dön lakó fele­sé­gét, majd az elkö­ve­tő meg­je­lent a szo­bá­já­ban és fel­rót­ta neki, hogy túl han­go­san tele­fo­nál. Ezen vitat­koz­ni kezd­tek. A vita során a férfi vissza­lé­pett a saját szo­bá­já­ba, magá­hoz vette nyolc cen­ti­mé­ter pen­ge­hosszú­sá­gú kését. Ezután vissza­tért a sér­tett szo­bá­já­ba és a kést áldo­za­ta mell­ka­sá­ba szúrta.

Idő­köz­ben a vesze­ke­dés­re fel­éb­redt a velük együtt lakó mun­ka­tár­suk, aki miu­tán meg­lát­ta a szú­rást, azon­nal közé­jük ugrott és az elkö­ve­tőt a sér­tet­től ellökte.

A sér­tett férfi a mell­üre­gé­be hato­ló szúrt sérü­lést szen­ve­dett el és köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. Csak a sze­ren­csén múlott, hogy nem veszí­tet­te éle­tét a táma­dás következtében.

A Pest Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.