Főoldal » Archív » Egy házban két embert is megpróbált kirabolni – letartóztatási indítvány

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta egy férfi letar­tóz­ta­tá­sát, aki elő­ször egy idős­ko­rú sér­tet­tet bán­tal­ma­zott az érté­ke­i­ért, majd a sér­tett segít­sé­gé­re siető lányát is meg­pró­bál­ta kira­bol­ni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint az elkö­ve­tő 2020. júni­us 9-én vizet kérve beju­tott a 80 év felet­ti sér­tett ingat­lan­já­ra. Miköz­ben a sér­tett a ház felé indult, az elkö­ve­tő hátul­ról fejbe vágta, így a sér­tett elesett. Ezután az idős fér­fi­tól pénzt köve­telt, majd miu­tán a sér­tett közöl­te vele, hogy nem tud adni, foj­to­gat­ni és ütle­gel­ni kezd­te egy vas­da­rab­bal. Miu­tán az ellen­ál­lást leküz­döt­te, az elkö­ve­tő kuta­tott a ház­ban, és éksze­re­ket sze­dett össze.

Ekkor jelent meg a sér­tett lánya, aki­vel szem­ben a férfi szin­tén táma­dó­lag lépett fel, őt meg­ra­gad­ta és lefúj­ta gázspray-vel is. Idő­köz­ben ész­lel­te, hogy az idős férfi lánya elő­ve­szi tele­fon­ját, hogy segít­sé­get hív­jon. Ekkor a tele­font köve­tel­te tőle, majd miu­tán azt nem kapta meg, a nő kezé­re is ráha­ra­pott azért, hogy azt meg­sze­rez­ze és őt több­ször is meg­ütöt­te.

Végül a két sér­tett együt­te­sen lépett fel az elkö­ve­tő ellen, aki ennek hatá­sá­ra elme­ne­kült.

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség rab­lás miatt azért indít­vá­nyoz­ta az elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sát, hogy az eljá­rá­si jelen­lé­tét biz­to­sít­sa, de meg­ala­po­zot­tan fel­te­he­tő, hogy sza­bad­lá­bon hagyá­sa ese­tén a tanu­kat befo­lyá­sol­ná, illet­ve fenn­áll a bűn­is­mét­lés veszé­lye is.