Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egy hét alatt kétszer állították bíróság elé a notórius tolvajt

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség két alka­lom­mal is lopá­sok miatt állí­tot­ta bíró­ság elé azt a 41 éves kapos­vá­ri fér­fit, akit egy héten belül két­szer fog­tak el és vet­tek őri­zet­be a kapos­vá­ri rendőrök.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű férfi 2019. janu­ár 19-én egy kapos­vá­ri áru­ház­ból lopott el egy üveg érté­kes sze­szes­italt úgy, hogy az üve­gen lévő áru­vé­del­mi esz­közt leka­par­ta. Az áru­ház biz­ton­sá­gi szol­gá­la­ta azon­ban résen volt, így érte­sí­tet­ték a kapos­vá­ri rend­őrö­ket, akik őri­zet­be vet­ték a férfit.

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elkö­ve­tés­től szá­mí­tott 3 napon belül, még az őri­zet tar­ta­ma alatt bíró­ság elé állí­tot­ta a fér­fit, akit a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság 40 nap elzá­rás­ra ítélt. Az ügyész­ség az íté­let­tel szem­ben első­sor­ban súlyo­sí­tá­sért fellebbezett.

Alig telt el azon­ban egy hét és a férfi újra lopott. Ekkor a mély­ga­rá­zson keresz­tül szö­kött be egy Zárda utcai tár­sas­ház belső udvar­ra, ahol két üveg pezs­gőt vett magá­hoz az egyik lakás ajta­ja elől. A sér­tett azon­ban látta a hely­szín­ről futva mene­kü­lő vád­lott cse­lek­mé­nyét, akit egé­szen a Kos­suth térig üldö­zött, majd ott a rend­őrök kiér­ke­zé­sé­ig visszatartotta.

A rend­őrök a fér­fit őri­zet­be vet­ték, akit az ügyész­ség az őri­zet alatt ismé­tel­ten gyor­sí­tott eljá­rás­ban állí­tott bíró­ság elé. A Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság az ügyész­ség indít­vá­nyá­val egye­ző­en a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tal szem­ben 80 nap elzá­rást sza­bott ki.