Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Egy hét leforgása alatt két lopás és egy rablás - jogerősen tíz év fegyházra ítélték - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járás­bí­ró­sá­gon íté­let szü­le­tett annak a 32 éves fér­fi­nak az ügyé­ben, aki­vel szem­ben a Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség 2019 decem­be­ré­ben fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat.

A vád­irat sze­rint  2019. már­ci­us 21-én éjjel a vád­lott a nála lévő bal­tá­val betör­te egy  tisza­új­vá­ro­si szer­szám­bolt bejá­ra­ti ajta­já­nak üve­gét, majd  az üzlet­be bejut­va onnan ello­pott két ben­zin­mo­to­ros lánc­fű­részt mint­egy 200.000 forint értékben.

Néhány nap­pal később a vád­lott egy tisza­új­vá­ro­si sörö­ző­ben a sér­tett figyel­met­len­sé­gét kihasz­nál­va, ellop­ta az egyik ven­dég által a pul­ton őri­zet­le­nül hagyott tás­kát a benne lévő pénz­tár­cá­val, 80.000 forint kész­pénz­zel, vala­mint a sér­tett sze­mé­lyes ira­ta­i­val és bank­kár­tyá­já­val együtt.

Végül 2019. május 28-án a vád­lott - miu­tán egy ideig a hely­szín köze­lé­ben lévő sze­mét­tá­ro­ló mögött meg­búj­va vára­ko­zott a sér­tett­re – egy vas­cső­vel a kezé­ben rátá­madt egy tisza­új­vá­ro­si sörö­ző pul­to­sá­ra, aki a ven­dég­lá­tó­hely zárá­sát köve­tő­en éppen haza­fe­lé indult. A vád­lott  fel­szó­lí­tot­ta a nőt, hogy a tás­ká­ját adja át neki, de mivel ő erre nem volt haj­lan­dó, a vas­cső­vel több alka­lom­mal meg­ütöt­te a sér­tett bal kar­ját. A vád­lott végül a tás­kát – mely­ben a nő mobil­te­le­fon­ja, sze­mé­lyes ira­tai és bank­kár­tyá­ja is benne vol­tak – meg­ra­gad­ta, lerán­tot­ta a sér­tett vál­lá­ról, majd a hely­szín­ről elmenekült.

A nő a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben nyolc napon túl gyó­gyu­ló alkar­tö­rést szenvedett.

A kije­lö­lés alap­ján eljá­ró Mező­kö­ves­di Járás­bí­ró­ság által kitű­zött elő­ké­szí­tő ülé­sen, a vád­lott a vád­irat­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en beis­mer­te a ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mé­nye­ket és lemon­dott a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A bíró­ság a vád­lott nyi­lat­ko­za­tát elfo­gad­ta és a vád­dal egye­ző tény­ál­lás és minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett, bűnös­nek mond­ta ki.

A bíró­ság az ügyész­sé­gi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal össz­hang­ban, a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fit tíz év fegy­ház­bün­te­tés­re és tíz év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint elkob­zás és vagyon­el­kob­zás intéz­ke­dést alkal­ma­zott vele szemben.

Az íté­le­tet az ügyész vala­mint a vád­lott és védő­je is tudo­má­sul vet­ték, így az kihir­de­té­sét köve­tő­en jog­erő­re emelkedett.