Főoldal » Hírek » Egy hídkorlát okozta a busz utasának halálát- a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt vádat emelt egy 69 éves Nóg­rád megyei busz­so­főr­rel szem­ben, aki 2020 novem­be­ré­ben jár­mű­vé­vel egy híd kor­lát­já­nak ütkö­zött, mely­ről egy cső­elem beha­tolt az utas­tér­be, ahol egy utast halá­lo­san meg­se­be­sí­tett.

A vád sze­rint a sofőr 2020. novem­ber 09-én 11 óra­kor Karancs­la­puj­tő irá­nyá­ból Karancs­be­rény felé veze­tett egy menet­rend sze­rint köz­le­ke­dő autó­buszt.

A Dob­ro­da patak felett egy beton­hí­don halad az út, mely­nek mind­két szé­lén sza­lag­kor­lát és cső­kor­lát hatá­rol­ja az úttes­tet. A vád­lott 66-68 km/h sebes­ség­gel haladt, miköz­ben az egye­nes útsza­ka­szon a híd előtt figyel­met­len­sé­ge miatt az autó­busz jobb olda­li kere­ke­i­vel leha­ladt a füves útpad­ká­ra. A vád­lott emi­att meg­ijedt, balra kor­má­nyoz­ta és fékez­ni kezd­te az autó­buszt, amely a híd­nál már csak­nem tel­jes ter­je­del­mé­ben vissza is tért az úttest­re, azon­ban balra kor­mány­zott hely­ze­té­ben, 34-36 km/h sebes­ség­gel a jobb első sarok­ré­szé­vel a kor­lát­nak ütkö­zött.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a cső­kor­lát vas­csö­ve a jobb első fény­szó­ró mel­lett átsza­kí­tot­ta a jármű karosszé­ri­á­ját, a cső az utas­tér­be fúró­dott, és a jobb olda­li máso­dik ülés­so­ron utazó 85 éves férfi mell­ka­sá­nak, nya­ká­nak és fejé­nek csa­pó­dott.

Az első­sor­ban a fejre ható, nagy erejű erő­be­ha­tás miatt a sér­tett a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en novem­ber 11-én elhunyt.

A bal­eset­hez veze­tő okfo­lya­ma­tot az indí­tot­ta el, hogy a vád­lott nem tudta követ­ni az út vonal­ve­ze­té­sét és az egye­nes vonal­ve­ze­té­sű útról az autó­busszal leha­ladt az út menti terü­let­re, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség köz­le­ke­dé­si ügyé­sze ezért halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a férfi ellen a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­sá­gon. Ebben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bün­tet­len elő­éle­tű és kifo­gás­ta­lan köz­le­ke­dé­si elő­éle­tű, 1973 óta busz­so­főr­ként dol­go­zó fér­fi­val szem­ben, továb­bá indít­ványt tett a nyo­mo­zás során fel­me­rült 311.849 Ft bűn­ügyi költ­ség vád­lott által tör­té­nő meg­fi­zet­te­té­sé­re is.

A rend­őr­sé­gi hely­szí­ni szem­le során készült fény­ké­pek az aláb­bi inter­ne­tes olda­lon talál­ha­tók:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/kozlekedesrendeszet/autobusszal-okozott-balesetet#2