Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egy hónap alatt ötször kapták el ittas vezetés miatt

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, akit egy hónap alatt öt eset­ben értek tet­ten ittas veze­té­sen Mono­ron és kör­nyé­kén.

A bűn­ügy vád­lott­ja, egy pili­si férfi 2019. janu­ár ele­jén a sze­mély­gép­ko­csi­já­val úgy köz­le­ke­dett Pilis utcá­in, hogy előt­te ivott. A rend­őrök meg­ál­lí­tot­ták, iga­zol­tat­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták a Mono­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra, ahol az alkal­ma­zott lég­al­ko­hol mérő készü­lék ada­tai alap­ján nyo­mo­zás indult vele szem­ben ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge miatt.

A férfi jogo­sít­vá­nyát nem tud­ták elven­ni, mert az elle­ne koráb­ban ittas veze­té­sek miatt indult eljá­rá­sok követ­kez­té­ben a vád­lott­nak nem volt veze­tői engedélye.

A rend­őri intéz­ke­dés­től és a bün­te­tő­el­já­rás meg­in­du­lá­sá­tól füg­get­le­nül a férfi a követ­ke­ző hetek­ben ismét több­ször veze­tett itta­san. Négy eset­ben a rend­őrök tet­ten érték, ami­kor a sze­mély­gép­ko­csi­já­val Mono­ron, Abony­ban és Pili­sen úgy köz­le­ke­dett, hogy előt­te alko­holt fogyasztott.

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség 5 rend­be­li ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­tés vét­sé­ge miatt emelt vádat a fér­fi­val szem­ben. Az ügyész­ség fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra és arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a járművezetéstől.