Főoldal » Hírek » Egy hónapon belül 11 lakóházat tört fel egy siófoki betörő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A Sió­fo­ki Járá­si Ügyész­ség több rend­be­li – köz­tük nagyobb érték­re elkö­ve­tett - lopás miatt emelt vádat azzal a hat­va­nas éve­i­ben járó fér­fi­val szem­ben, aki Sió­fo­kot és kör­nyé­két meg­sar­col­va több mint 3 mil­lió forint kárt oko­zott a sértetteknek.

A ren­de­zet­len élet­vi­te­lű, ita­lo­zó élet­mó­dot foly­ta­tó vád­lott 2021 júni­u­sá­ban kez­dett el Sió­fo­kon, ille­tő­leg annak von­zás­kör­ze­té­ben ingat­la­no­kat fel­tör­ni. A férfi egy hóna­pon belül 11 lakó­ház­ba tört be. Elő­for­dult, hogy egy kővel dobta be az abla­kot, de több eset­ben egy­sze­rű­en csak besur­rant a nyit­va felej­tett nyí­lás­zá­rón keresz­tül, sőt olyan is meg­esett, hogy a hely­szí­nen talált lét­rán fel­mász­va akart beha­tol­ni egy eme­le­ti ablakon.

A vád­lott a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se során egyes ese­tek­ben csak egé­szen mini­má­lis zsák­mányt tudott magá­val vinni, de volt olyan csa­lá­di ház is, ahon­nan 1,7 mil­lió forint érték­ben lopott el arany és ezüst éksze­re­ket, illet­ve kész­pénzt. A férfi a lopás­so­ro­zat végé­re össze­sen 18 sér­tet­tet káro­sí­tott meg, akik­től több mint 3,2 mil­lió forint érté­kű ingó­sá­got tulaj­do­ní­tott el jogtalanul.

A fér­fit végül 2021 júni­u­sá­nak végén fog­ták el a sió­fo­ki nyo­mo­zók, a vád­lott letar­tóz­ta­tá­sát az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elrendelte.

Az ügyész­ség a Sió­fo­ki Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, több mint 2 mil­lió forint vagyon­el­kob­zás elren­de­lé­sé­re és a sér­tet­tek pol­gá­ri jogi igé­nye­i­nek meg­íté­lés­re tett indítvány.

 

A fotók a Sió­fo­ki Rend­őr­ka­pi­tány­ság hely­szí­ni szem­lé­jén készültek.