Főoldal » Hírek » Egy hónapon belül bíróság előtt a férfi, aki vesztegetéssel próbálta meghosszabbítani letelepedését – fotókkal – a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Nyo­mo­zó Ügyész­ség minő­sí­tett vesz­te­ge­tés bűn­tet­te miatt ma bíró­ság elé állít­ja a kínai fér­fit, aki 300.000 forin­tot pró­bált átad­ni a saját és fele­sé­ge lete­le­pe­dé­si enge­dé­lyé­nek meg­hosszab­bí­tá­sá­ra irá­nyu­ló kérel­me­ket vizs­gá­ló rendőröknek. 

A vád sze­rint a kínai férfi és fele­sé­ge lete­le­pe­dé­si enge­dé­lyük meg­hosszab­bí­tá­sa iránt kérel­met nyúj­tott be az Orszá­gos Ide­gen­ren­dé­sze­ti Főigaz­ga­tó­ság­nak. A kére­lem ellen­őr­zé­sé­re két rend­őr hely­szí­ni eljá­rá­si cse­lek­mény kere­té­ben meg­hall­gat­ta a házas­párt, mely során a koráb­ban leír­tak­kal ellen­té­tes nyi­lat­ko­za­tot tettek.

Az ellen­té­tek tisz­tá­zá­sa érde­ké­ben 2023. novem­ber 14-én ismét kiment két rend­őr a férfi buda­pes­ti lak­cí­mé­re, ahol az elkö­ve­tő - mivel meg­ér­tet­te, hogy a kérel­mük elbí­rá­lá­sá­ra ked­ve­zőt­len nyi­lat­ko­za­tot tet­tek - meg­kér­te a rend­őrö­ket, hogy vegye­nek fel vele új jegy­ző­köny­vet a fele­sé­ge jelen­lé­te nél­kül. A férfi kéré­sét a rend­őrök visszautasították.

Ezek után - mivel tele­fo­non nem tud­ták idéz­ni a házas­párt - novem­ber 21-én két rend­őr sze­mé­lye­sen kéz­be­sí­tet­te az idé­zést. A rend­őrök már elhagy­ták a lakást, ami­kor a kül­föl­di férfi utá­nuk ment és 300.000 forin­tot pró­bált átad­ni nekik, miköz­ben magya­rul azt mon­do­gat­ta, hogy ’intéz­zék el, jó ember, 20 éve itt él”. A hiva­ta­los sze­mé­lyek a fér­fit eltol­ták maguk­tól, majd a föld­szint­re men­tek, ahova az elkö­ve­tő követ­te őket. Annak elle­né­re, hogy a rend­őrök több­ször fel­szó­lí­tot­ták a fér­fit, hogy hagy­jon fel cse­lek­mé­nyé­vel, ő tovább­ra is pró­bál­ta átad­ni a pénzt.

A rend­őrök beszáll­tak az utcán par­ko­ló autó­juk­ba, majd várat­la­nul a kínai férfi is beszállt annak hátsó ülé­sé­re és kitar­tó­an pró­bál­ta átad­ni a 300.000 forin­tot, annak érde­ké­ben, hogy a rend­őrök saját és fele­sé­ge kérel­mét nekik ked­ve­ző­en bírál­ják el. A férfi cse­lek­mé­nyé­nek az vetett véget, hogy a rend­őrök kiemel­ték a gép­ko­csi­ból, majd megbilincselték. 

A nyo­mo­zó ügyész­ség a fér­fit gyor­sí­tott eljá­rás­ban a mai napon bíró­ság elé állít­ja. Az ügy­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék fog dönteni.

A koráb­bi ügyész­sé­gi köz­le­mény itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/vesztegetessel-probalta-meghosszabbitani-letelepedesi-engedelyet-fotoval-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A tér­fi­gye­lő kame­ra fény­ké­pén az elkö­ve­tő lát­ha­tó, amint pró­bál beszáll­ni a rendőrautóba.