Főoldal » Archív » Egy kábítószer-kereskedő család három tagja került rács mögé

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja három gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát ren­del­te el.

A Sal­gó­tar­já­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zói 2019. május 9-én egy kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt indult nyo­mo­zás­ban kuta­tá­so­kat tar­tot­tak a ter­hel­tek lakó- és tar­tóz­ko­dá­si helye­in, majd őri­zet­be vet­ték egy csa­lád három tag­ját, anyát és fiát, vala­mint az apai nagybácsit.

A csa­lád­ta­gok 2018 novem­be­re óta keres­ked­tek Sal­gó­tar­ján­ban kábí­tó­sze­rek­kel és új pszi­cho­ak­tív anya­gok­kal, szá­mos fogyasz­tót ellát­va, meg­él­he­té­sü­ket ebből a tevé­keny­ség­ből fedez­ve. A nyo­mo­zó ható­ság a gya­nú­sí­tot­tak kap­cso­lat­rend­sze­rét és fogyasz­tói háló­za­tu­kat fel­tár­va meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy a gya­nú­sí­tot­tak egye­bek mel­lett mefed­ron, keta­min, kan­na­bisz és met­ha­don nevű kábí­tó­sze­re­ket, illet­ve etil-hexedron nevű új pszi­cho­ak­tív anya­got forgalmaztak.

Az anya aba­sá­ri tar­tóz­ko­dá­si helyén több mint brut­tó 130 gramm, míg fia sal­gó­tar­já­ni lak­he­lyén ugyan­csak több adag­nyi kábí­tó­szer­gya­nús anya­got talál­tak a nyo­mo­zók. A nő a rend­őri intéz­ke­dés­kor a bizo­nyí­té­ko­kat is meg­pró­bál­ta eltün­tet­ni, az anya­go­kat és a por­ci­ó­zás­hoz hasz­nált mér­le­get egy kuká­ba dobva.

A bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lyé­re, a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­re és a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben folyó más bün­te­tő­el­já­rás­ra is figye­lem­mel a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra elren­del­te a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát. A bíró­ság osz­tot­ta azt az ügyé­szi állás­pon­tot is, hogy a ter­hel­tek lak­he­lyén, mint­egy „csa­lá­di vál­lal­ko­zás­ban” foly­ta­tott cse­lek­mény miatt eny­hébb kény­szer­in­téz­ke­dés, bűn­ügyi fel­ügye­let (házi őri­zet) nem elég­sé­ges a gya­nú­sí­tot­tak­kal szem­ben a kény­szer­in­téz­ke­dés cél­já­nak eléré­se érdekében.