Főoldal » Archív » Egy kamionnyi energiaital ígéretével 12 millió Ft-ot meghaladó kárt okozott a győri házaspár-a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri  Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a győri férfi heten­te egy kami­onnyi, azaz több mint 80.000 db ener­gia­ital leszál­lí­tá­sá­ra szer­ző­dött a sér­tet­tel 2015 tava­szán. Cégé­ről azt állí­tot­ta, hogy köz­vet­len kap­cso­lat­ban áll az egyik leg­is­mer­tebb ener­gia­italt gyár­tó céggel.

A vád­lott a szer­ző­dés meg­kö­té­sét köve­tő napon elő­leg­ként a vétel­ár 20%-át, majd két hét múlva a tel­jes vétel­árat elkér­te a sér­tet­től azt állít­va, hogy a gyár­tó a tel­jes összeg előre tör­té­nő kifi­ze­té­sé­hez ragaszkodik.

A tel­jes összeg átuta­lá­sá­ra azt köve­tő­en került sor, hogy a tel­je­sen vagyon­ta­lan vád­lott és fele­sé­ge – a sér­tett meg­té­vesz­té­se érde­ké­ben – alá­írt egy kész­fi­ze­tő kezes­ség­vál­la­lás­ról szóló nyilatkozatot.

Az ener­gia­ital leszál­lí­tá­sa sosem tör­tént meg, ehe­lyett az elkö­ve­tők a sér­tett előtt elér­he­tet­len­né vál­tak. A sér­tett cég­nek oko­zott kár 12.662.550 Ft.

Az ügyész­ség a vád­lot­tak­kal szem­ben foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett jelen­tős kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

Győr, 2016. októ­ber 17. napján

Takács Péter

főügyész

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye