Főoldal » Archív » Egy külföldi bíróságtól is több tízezer dollárt csaltak ki, amelyet egy magyarországi bankszámlára utaltattak – vádemelés pénzmosás miatt

Szél­há­mo­sok több kül­föl­di szer­ve­zet­től csal­tak ki pénzt, ame­lyet egy magyar­or­szá­gi bank­szám­lá­ra utal­tat­tak, a szám­la­tu­laj­do­nost a Fővá­ro­si Főügyész­ség pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­irat lénye­ge sze­rint az 56 éves nő 2015-ben Magyar­or­szá­gon bank­szám­lát nyi­tott azért, hogy arra tör­vény­te­len úton szer­zett átuta­lá­so­kat fogad­jon, és azo­kat tovább­ad­ja isme­ret­le­nül maradt tár­sá­nak vagy társainak.

A meg­té­vesz­tő, illet­ve más nevé­ben írt, hami­sí­tott e-mail üze­ne­tek alap­ján egy szin­ga­pú­ri és egy olasz cég, vala­mint egy liba­no­ni bíró­ság is több tíz­ezer ame­ri­kai dol­lárt fize­tett ki, ame­lyet a sér­tet­tek a nő bank­szám­lá­já­ra utal­tak. A vád­lott a szám­lá­ról az összeg nagyobb részét felvette.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nő ellen foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Fővá­ro­si Törvényszéken.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met, hogy az is bűn­cse­lek­ményt való­sít­hat meg, ha vala­ki isme­ret­len sze­mély kéré­sé­re bank­szám­lát nyit, arra tisz­tá­zat­lan ere­de­tű össze­ge­ket fogad, majd azo­kat az isme­ret­len­nek átadja.