Főoldal » Hírek » Egy lakásba zártak és prostitúcióra akartak kényszeríteni egy kiskorút – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség egy nagy­ko­rú kizsák­má­nyo­lá­sa és egy gyer­mek sze­mé­lyi sza­bad­sá­gá­nak elvé­te­le miatt emelt vádat, az egyik vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést indítványozva.

A vád­irat sze­rint az egyik vád­lott, egy 37 éves nő, a jelen­leg isme­ret­len helyen tar­tóz­ko­dó, körö­zött fia­tal­ko­rú tár­sá­val együtt 2021 ápri­li­sá­tól egy VII. kerü­le­ti lakás­ban együtt élt a későb­bi két sér­tet­tel, akik közül az egyi­kük kis­ko­rú volt, vala­mint a nagy­ko­rú sér­tett cse­cse­mő­jé­vel. Emel­lett velük lakott egy 28 éves férfi is. A nő és társa arra kény­sze­rí­tet­ték a nagy­ko­rú sér­tet­tet, hogy a lakás­ban végez­zen pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­get és az ezért a tevé­keny­sé­gért kapott pénzt adja át részükre.

A til­ta­ko­zó sér­tett ellen­ál­lá­sát letör­ték, azzal fenye­get­ték meg, hogy a lányát elvi­te­tik, őt pedig fel­je­len­tik. Ezután meg­szer­vez­ték a nő pros­ti­tú­ci­ós tevé­keny­sé­gét, az ezért kapott pénzt elvet­ték, a női vád­lott társa több­ször bán­tal­maz­ta is a sér­tet­tet. A jelen­leg körö­zött férfi a kis­ko­rú sér­tet­tet is meg­ver­te, azért hogy őt is sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ra kény­sze­rít­se, a gyer­mek azon­ban nem kez­dett bele a szol­gál­ta­tás nyúj­tá­sá­ba. A két sér­tet­tet egy idő után bezár­ták a lakás­ba, azt nem hagy­hat­ták el egye­dül, a sze­mé­lyi sza­bad­sá­guk kor­lá­to­zá­sá­ban alkal­man­ként a lakás­ban élő 28 éves férfi, az ügy másik vád­lott­ja is részt vett.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a nőt minő­sí­tett eseti ember­ke­res­ke­de­lem bűn­tet­té­vel és 2 rend­be­li, fel­buj­tó­ként elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel, a 28 éves fér­fit 2 rend­be­li, sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­vel vádol­ja. A főügyész­ség a nővel szem­ben vég­re­haj­tan­dó börtön-, vala­mint pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát és vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát, a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést indítványozott.

A Leg­főbb Ügyész­ség – témá­ba vágó – edu­ká­ci­ós vide­ó­ja az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/lover-boy-jelenseg-nehany-szo-az-emberkereskedelemrol/