Főoldal » Archív » Egy liter bor miatt bántalmazta az élettársát a hajléktalan férfi

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat az ellen a deb­re­ce­ni férfi ellen, aki itta­san azért verte meg élet­tár­sát, mert - sze­rin­te - őmi­at­ta hagy­ta el a borát.

A haj­lék­ta­lan vád­lott és sér­tett élet­tár­si kap­cso­lat­ban éltek, a nap­pa­lo­kat Deb­re­cen külön­bö­ző terü­le­te­in, míg az éjsza­ká­kat egy lakat­lan, romos ház­ban töl­töt­ték. Együtt­élé­sük alatt a férfi ittas álla­pot­ban több­ször meg­ver­te a sér­tet­tet, az asszony­nak 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban orvos­hoz egy­szer sem fordult.

2017. május 1-jén a vád­lott és a sér­tett 20 óra­kor ért a szál­lás­hely­re, ahol az egyik szo­bá­ban közöt­tük szó­vál­tás ala­kult ki, mivel az ittas férfi rend­sze­re­sen fél­té­keny volt az élet­tár­sá­ra. Az elkö­ve­tő ekkor ész­lel­te, hogy a város­ban hagy­ta a nála lévő bort, és ezért a sér­tet­tet tette fele­lős­sé. A vita hevé­ben a fel­dü­hö­dött férfi ököl­lel több­ször meg­ütöt­te az élet­tár­sa fejét, majd bele­tér­delt a hasá­ba és egy­szer erő­tel­je­sen bele­rú­gott. A föld­re eső sér­tett fel­ső­tes­tét ököl­lel több helyen meg­ütöt­te, majd fel­ül­tet­te az ágyra, ahol az arcát ököl­lel ütlegelte.

A durva bán­tal­ma­zást köve­tő napok­ban a sér­tett erős fáj­dal­mat érzett a mell­ka­sá­ban, azon­ban orvos­hoz csak 2017. május 9-én fordult.

A férfi bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben a sér­tett a lép állo­má­nyá­nak bevér­zé­sét, bor­da­tö­rést, és test­szer­te bevér­zé­ses, hám­hor­zso­lá­sos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. A lép kire­pe­dé­se követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes álla­pot vagy akár a sér­tett halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna.

A Hajdú-Bihar Megyei Főügyész­ség az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és kap­cso­la­ti erő­szak miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék előtt. A vád­irat­ban fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.