Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egy liter pálinkát ivott, randalírozott a kórházban, rendőrökre támadt

A vád­lot­tat - aki egyéb­ként fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt állt -
a Fonyó­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság Len­gyel­tó­ti Őrsé­nek jár­őrei súlyo­san ittas álla­pot­ban vit­ték ellá­tás végett a mar­ca­li kór­ház­ba. A vád­lott a vizs­gá­lat során a kór­ház­ban része­gen üvöl­töz­ni kez­dett, ezért a rend­őrök kikí­sér­ték az autó­hoz. A vád­lott ittas­sá­ga miatt indu­lat­ba jött, szi­dal­maz­ni kezd­te a rend­őrö­ket és ököl­lel rátá­madt egyi­kük­re. A rend­őrök csak testi kény­szer alkal­ma­zá­sá­val a föl­dön tud­ták meg­bi­lin­csel­ni a vád­lot­tat, akit előállítottak.

A Somogy Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye- Itta­san ran­da­lí­ro­zott a kór­ház­ban, majd rend­őrök­re támadt