Főoldal » Hírek » Egy lucernásba rakták le a veszélyes hulladékot - fotókkal - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik egyi­kük ingat­la­ná­ban fel­hal­mo­zott 8 m3-nyi hul­la­dé­kot egy lucer­nás­ban pakol­tak le. A vád­lot­tak által lera­kott hul­la­dék­ban veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sü­lő azbesz­tet tar­tal­ma­zó hul­lám­pa­la, vala­mint kise­lej­te­zett elekt­ro­mos ház­tar­tá­si beren­de­zé­sek is voltak.

A vád­irat sze­rint a fia­ta­labb vád­lott 2022 már­ci­u­sá­ban elha­tá­roz­ta, hogy a tisza­al­pá­ri lakó­he­lyén fel­hal­mo­zott építési-bontási tör­me­lé­ket, beton-, cserép- és kerá­mia dara­bo­kat, gumi­ab­ron­cso­kat, hul­lám­pa­lát és kise­lej­te­zett elekt­ro­mos ház­tar­tá­si beren­de­zé­se­ket tar­tal­ma­zó, 8 m3 mennyi­sé­gű hul­la­dé­kát elszál­lít­ja. Az idő­sebb férfi fel­aján­lot­ta tár­sá­nak, hogy a hul­la­dé­kot a saját tar­tóz­ko­dá­si helyé­ül szol­gá­ló Nyár­lő­rinc köze­li tanyán lerak­hat­ja. Az elkö­ve­tők a szál­lí­tás­hoz egyik isme­rő­sük­től után­fu­tót is béreltek.

A két férfi az után­fu­tó­ra, vala­mint a fia­ta­labb elkö­ve­tő által hasz­nált kis­te­her­au­tó­ra fel­pa­kol­ták, majd Nyár­lő­rinc köze­lé­be szál­lí­tot­ták a hul­la­dé­kot. Itt azon­ban nem az idő­sebb férfi ingat­la­ná­ra, hanem a szom­széd lucer­ná­sá­ba rak­ták azt le. Annak tar­tal­mát az idő­sebb vád­lott átvá­lo­gat­ta, a szá­má­ra hasz­no­sít­ha­tó­nak vélt anya­go­kat meg­tar­tot­ta, a töb­bit pedig a saját tanyá­já­nak udva­rán elégette.

A két férfi hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­ség vég­zé­sé­hez enge­déllyel nem ren­del­ke­zett, a hul­la­dé­kot ille­gá­li­san szál­lí­tot­ták és rak­ták le. A lera­kott hul­la­dék­ban veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sü­lő anya­gok – így azbesz­tet tar­tal­ma­zó hul­lám­pa­la, vala­mint kise­lej­te­zett elekt­ro­mos ház­tar­tá­si beren­de­zé­sek – is voltak.

Az ügyész­ség a két fér­fit veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A fia­ta­labb vád­lott cse­lek­mé­nyét fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés pró­ba­ide­je alatt követ­te el, ezért az ő ese­té­ben ennek utó­la­gos vég­re­haj­tá­sá­ra is indít­ványt tett az ügyészség.

Bűnös­sé­gük­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.

A fotók a bűn­cse­lek­mé­nyek hely­szí­nén készültek.