Főoldal » Hírek » Egy megfélemlített kislánytól zsákmányolt kétezer forintot a vádlott - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség az ellen a 66 éves férfi ellen, aki 12-13 éves kis­lá­nyok­tól fenye­ge­tés­sel szer­zett pénzt.

A haj­lék­ta­lan­ként élő, ápo­lat­lan kül­se­jű, ittas férfi 2020. május 19-én a dél­utá­ni órák­ban a Bala­ton­fü­red köz­pont­já­ban lévő park­ban oda­ment az egyik padon üldö­gé­lő 12, illet­ve 13 éves kis­lá­nyok­hoz, és ele­in­te ked­ve­sen bókolt, majd a stí­lu­sán vál­toz­tat­va, mogor­ván közöl­te velük, hogy ő min­den­re képes, s fenye­ge­tő­en az öklét muto­gat­va a gyer­me­kek­től „szpon­zo­rá­ci­ót” köve­telt. A köve­te­lé­sé­nek súlyát foko­zan­dó, közel hajolt a kis­lá­nyok­hoz, akik­ben a maga­tar­tá­sa, a kül­se­je, a belő­le áradó ital­szag­gal együtt ekkor már komoly félel­met kel­tett. A 13 éves gyer­mek ekkor közöl­te a fér­fi­val, hogy nála nincs pénz, csak a barát­nő­jé­nél, aki tart­va a fér­fi­től, össze­sen két­ezer forin­tot vett elő a pénz­tár­cá­já­ból, és azt átad­ta neki.

A nyo­mo­zás során a Bala­ton­fü­re­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság a rab­lás­ból szár­ma­zó pénz­ből 1000 forin­tot tudott lefog­lal­ni, melyet a sér­tett szü­le­i­nek vissza­adott.

Az ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő fér­fi­val szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság az első­fo­kú íté­let kihir­de­té­sé­ig tart­sa fenn a letar­tóz­ta­tá­sát, a bűn­cse­lek­ménnyel meg­szer­zett és le nem fog­lalt továb­bi 1000 forint­ra pedig ren­del­jen el vagyon­el­kob­zást.