Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egy miskolci bár felrobbantásával fenyegetőzött

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség köz­ve­széllyel  fenye­ge­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 45 éves mis­kol­ci fér­fi­val szem­ben, aki azzal „szó­ra­ko­zott”, hogy a 112-es segély­hí­vó szá­mon tele­fo­non több alka­lom­mal beje­len­tést tett azt állít­va, hogy egy ismert mis­kol­ci szó­ra­ko­zó­hely fel fog rob­ban­ni és annak törzs­ven­dé­gei közül sokan meghalnak.

A vád­lott össze­sen négy alka­lom­mal tett beje­len­tést 2015 júni­u­sa és novem­be­re között és külö­nö­sen ügyelt – mint utóbb kide­rült, hiába - arra ,hogy sze­mé­lye ne legyen azo­no­sít­ha­tó, ugyan­is min­den eset­ben Mis­kolc egyik sűrűn lakott, jelen­tős for­gal­mú város­ré­szé­ben lévő nyil­vá­nos tele­fon­fül­kék­ből kez­de­mé­nyez­te a hívá­so­kat. A valót­lan beje­len­té­sek alap­ján a rend­őr­ség -  mint min­den hason­ló eset­ben -  kiürí­tet­te  és átvizs­gál­ta az érin­tett bárt, azon­ban rob­ba­nó­anya­got vagy rob­ba­nó­szer­ke­ze­tet nem talál­tak. A bün­te­tő­el­já­rás során ezi­dá­ig nem derült  fény arra, hogy a férfi miért követ­te el – a rend­őr­ség­nek feles­le­ges mun­kát és költ­sé­ge­ket, míg a bár tulaj­do­no­sá­nak és ven­dé­ge­i­nek komoly kel­le­met­len­sé­get okozó – tet­tét, ugyan­is kihall­ga­tá­sa során tagad­ta a bűn­cse­lek­mény elkövetését.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben, a 3 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­tett bűn­cse­lek­mény miatt, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Mis­kol­ci Járásbíróságnak.

Mis­kolc, 2016. szep­tem­ber 28. napján

Dr. Mis­kol­ci László

főügyész

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye