Főoldal » Hírek » Egy mobiltelefon rongálódása miatt asztallábbal kergették ismerősüket - videóval - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­té­vel vádol­ja a Tapol­cai Járá­si Ügyész­ség azt a 27 éves fér­fit és 25 éves uno­ka­test­vé­rét, akik egy kis­ko­rú fiút akar­tak szá­mon kérni az idő­sebb férfi tele­fon­já­nak meg­ron­gá­lá­sa miatt. 

A vád­irat sze­rint az ügy 25 éves vád­lott­ja köl­csön­kér­te uno­ka­test­vé­re élet­tár­sá­nak mobil­te­le­fon­ját, majd ezek után szó­vál­tás­ba került egy kis­ko­rú fiú­val, mely­nek során a mobil meg­sé­rült. A férfi ezért vissza­ment a roko­na­i­hoz, és a kár­oko­zá­sért a fiút téve fele­lős­sé, közöl­te velük, hogy mi tör­tént a készülékkel.

A 27 éves uno­ka­test­vér erre magá­hoz vett egy asz­tal­lá­bat, kerék­pár­ra ült, roko­na pedig gya­lo­go­san követ­te, hogy meg­ke­res­sék a fia­talt. Ami­kor az idő­sebb férfi meg­lát­ta a fiút, a kerék­párt eldob­ta, és a kezé­ben lévő asz­tal­láb­bal rá akart támad­ni, miköz­ben az uno­ka­test­vé­re is meg­ér­ke­zett a hely­szín­re, meg­lök­te a fia­talt, rúgott felé, a társa pedig több­ször ütés­re emel­te az asztallábat.

A fia­tal fiú a bán­tal­ma­zá­sa követ­kez­té­ben nyolc napon belül gyó­gyu­ló hor­zso­lá­sos sérü­lést szen­ve­dett, mely miatt nem kérte az elkö­ve­tők fele­lős­ség­re vonását.

Az ügyész­ség a vád­ira­tá­ban a fia­ta­labb, de már több­ször bün­te­tett és cse­lek­mé­nyét vissza­eső­ként elkö­ve­tő vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés, míg uno­ka­test­vé­ré­vel szem­ben elzá­rás kisza­bá­sát indítványozta.