Főoldal » Hírek » Egy motoros halálát okozta az elsőbbségadás elmulasztása - a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt vádat emelt egy férfi ellen, aki 2020 szep­tem­be­ré­ben Tisza­kécs­kén a pót­ko­csis autó­já­val nem adott elsőbb­sé­get egy keresz­te­ző­dés­ben jobb­ról érke­ző moto­ros­nak. Elütöt­te a fér­fit, aki más­nap a kór­ház­ban bele­halt a sérüléseibe.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. szep­tem­ber 23-án, dél­után, Tisza­kécs­kén veze­tett egy sze­mély­au­tót, ami­hez pót­ko­csi is volt kap­csol­va. Az idő­já­rás derült volt, nap­pa­li, jó látá­si viszo­nyok ural­kod­tak. Az egye­net­len bur­ko­la­tú úttest szá­raz volt. Ami­kor a férfi egy keresz­te­ző­dés­hez ért, az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la elle­né­re nem adott elsőbb­sé­get a védett úton jobb­ról érke­ző moto­ros­nak. Emi­att a keresz­te­ző­dés­ben mint­egy 27-31 km/h sebes­ség­gel neki­üt­kö­zött a 46-50 km/h sebes­ség­gel köz­le­ke­dő motor­ke­rék­pár első kerekének.

Az ütkö­zés után a vád­lott leha­ladt az úttest­ről, a szem­közt lévő „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­lá­nak ütkö­zött, majd egy ház falá­nak ütköz­ve állt meg. A motor­ke­rék­párt veze­tő férfi ugyan­ezen ház falá­nak zuhant.

A bukó­si­sa­kot vise­lő sér­tett a bal­eset­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy más­nap a kór­ház­ban elhunyt.

A bal­eset azért követ­ke­zett be, mert a vád­lott meg­szeg­te azt a KRESZ sza­bályt, misze­rint az útke­resz­te­ző­dés­ben elsőbb­sé­get kell adni az olyan útról érke­ző jár­mű­vel, ame­lyen a keresz­te­ző­dés előtt „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la van, a keresz­te­ző útról érke­ző jármű részére.

A bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja és fel­füg­gesz­tett fog­ház, vala­mint köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta vele szemben.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.