Főoldal » Archív » Egy nap alatt 16 ittas vezetőt állítottak bíróság elé

2014 máju­sá­ban és júni­u­sá­ban Ceg­lé­den és kör­nyé­kén ugrás­sze­rű­en meg­nőtt a jár­mű­ve­ket itta­san veze­tők száma. A Ceg­lé­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság dina­mi­kus nyo­mo­zá­sa­it köve­tő­en, a Ceg­lé­di Járá­si Ügyész­ség 2014. júni­us 26-án gyor­sí­tott eljá­rás­ban 16 fér­fit állí­tott a Ceg­lé­di Járás­bí­ró­ság elé, akik az elmúlt hóna­pok­ban itta­san vezet­tek Ceg­léd, Abony, Tör­tel és Jász­ka­ra­je­nő utcáin.

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye 06.27.