Főoldal » Hírek » Egy nap alatt kétszer gyújtogatott a férfi Mosonmagyaróváron - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Vád­eme­lés a 42 éves férfi ellen, aki egy ház udva­rán gyúj­to­ga­tott, majd fel­gyúj­tott egy kukát is.

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint a 42 éves ter­helt koráb­ban egy moson­ma­gyar­óvá­ri csa­lá­di ház­ban lakott élet­tár­sá­val, azon­ban sza­kí­tá­su­kat köve­tő­en onnan elköl­tö­zött. Idő­köz­ben a volt élet­tár­sa, a ház tulaj­do­no­sa elhunyt, a házat kis­ko­rú gyer­me­ke örö­köl­te, aki az ingat­lant el is adta.

A ter­helt nem tudott bele­nyu­god­ni a ház „elvesz­té­sé­be” és 2021 már­ci­u­sá­ban, a dél­előt­ti órák­ban meg­je­lent az egyéb­ként elha­gyott ingat­lan­nál, és a ház udva­rán össze­gyűlt hul­la­dé­kot, baba­ko­csit, ruha­ne­mű­ket, búto­ro­kat szán­dé­ko­san fel­gyúj­tot­ta. A meg­gyúj­tott sze­mét az udva­ron sza­ba­don égett a ház­tól a szom­széd ház falá­ig. A hely­szín­re érke­ző tűz­ol­tók aka­dá­lyoz­ták meg, a tűz tovább­ter­je­dé­sét, nél­kü­lük reá­lis esély lett volna arra, hogy a tűz átter­jed­jen a szom­szé­dos házra, ezzel veszé­lyez­tet­ve az ott lakók testi épsé­gét, életét.

Az elkö­ve­tő még aznap dél­előtt, pár utcá­ra az előző hely­szín­től egy 1 000 lite­res műanyag, fede­les hul­la­dék­tá­ro­ló­ban lévő sze­me­tet is meg­gyúj­tott, ahol szin­tén a tűz­ol­tók aka­dá­lyoz­ták meg a komo­lyabb követ­kez­mé­nye­ket a tűz gyors elol­tá­sá­val. Beavat­ko­zá­suk nél­kül fenn­állt volna a veszé­lye, hogy a tűz átter­jed a közel­ben par­ko­ló járművekre. 

A bün­te­tett elő­éle­tű vád­lott ellen az ügyész­ség két rend­be­li köz­ve­szély­oko­zás bűn­tet­te és ron­gá­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat, vele szem­ben tizen­két évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

A nyo­mo­zás során a Moson­ma­gyar­óvá­ri Rend­őr­ka­pi­tány­ság rend­őrei jár­tak el, az érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.