Főoldal » Hírek » Egy nap alatt négy embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a négy - román és magyar - fér­fi­nak, akik három eset­ben össze­sen 32 ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben működ­tek közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a két román állam­pol­gár­sá­gú férfi azért érke­zett Magyar­or­szág­ra egy teher­gép­ko­csi­val, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Auszt­ri­á­ba. Az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­tól kapott uta­sí­tá­sok­nak meg­fe­le­lő­en a gya­nú­sí­tot­tak 2022. júni­us 13. nap­ján, 23 óra­kor Móra­ha­lom kül­te­rü­le­tén fel­vet­tek az autó­ba 20 szír állam­pol­gárt. Rövid­del az elin­du­lás után a rend­őrök iga­zol­tat­ták a két fér­fit, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

A har­ma­dik román férfi szin­tén azért érke­zett egy gép­ko­csi­val Doma­szék kül­te­rü­le­té­re, hogy a mások által a szerb-magyar hatá­ron átjut­ta­tott ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen az unió belső terü­le­tei felé. A gya­nú­sí­tott 2022. júni­us 12. nap­ján 16 óra­kor vett fel az álta­la veze­tett jár­mű­be 6 szír állam­pol­gárt, azon­ban a rend­őrök rövid­del az elin­du­lást köve­tő­en fel­tar­tóz­tat­ták, majd őri­zet­be vet­ték őt.

A magyar férfi az ország másik végé­ből köl­csön autó­val jött Rúzsa kül­te­rü­le­té­re és vett fel 2022. júni­us 12. nap­ján 17 óra­kor a jár­mű­be az isme­ret­le­nül  maradt meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sa­it követ­ve 6, magát török és szír állam­pol­gár­nak valló ille­gá­lis határ­át­lé­pőt. Az elin­du­lást köve­tő­en azon­ban ő sem jutott messzi­re, a bűn­cse­lek­ményt ész­le­lő rend­őrök iga­zol­tat­ták, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vették.

A gya­nú­sí­tot­tak uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem rendelkeztek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rá­sok­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelésére.

Az ügyé­szi indít­vá­nyok tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja dönt.