Főoldal » Hírek » Egy nap kétszer verte meg haragosát – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mező­kö­ves­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt. Az elkö­ve­tő ittas álla­pot­ban hara­go­sa házá­hoz ment, ki akar­ta hívni, a férfi anyja azon­ban elküld­te. A férfi berúg­ta a kerí­tés­ka­put, majd a kiér­ke­ző sér­tet­tet meg­ütöt­te, meg­rúg­ta. Aznap a sér­tet­tel még egy­szer talál­ko­zott, ekkor ütle­gel­te és megrugdosta.

A vád­irat sze­rint 2023. szep­tem­ber köze­pén, dél­után az ittas vád­lott egy másik férfi tár­sa­ság­ban meg­je­lent egy bor­so­di tele­pü­lé­sen lakó hara­go­sa háza előtt. Az elkö­ve­tő kia­bál­va köve­tel­te, hogy a férfi men­jen ki hozzá, mert beszél­ni akar vele. A férfi anyja az udva­ron tar­tóz­ko­dó vád­lot­tat kiküld­te az utcá­ra, és bezár­ta a kaput. Ekkor a vád­lott szit­ko­zód­va rán­gat­ni kezd­te a kaput, mire a nő slag­gal felé locsolt és ismét távo­zás­ra szó­lí­tot­ta fel. A vád­lot­tat ez nem tar­tot­ta vissza, beug­rott az udvar­ra, azon­ban a nő és a vád­lott tár­sa­sá­gá­ban lévő férfi kikí­sér­ték az utcára.

A vád­lott ezután a már kulccsal bezárt kaput olyan erő­vel meg­rúg­ta, hogy kisza­kadt a helyé­ről. Erre már a sér­tett is kiment a ház­ból, akit a vád­lott ököl­lel nya­kon ütött, hátba rúgott. A férfi gug­go­ló hely­zet­be került, és ami­kor pró­bált fel­áll­ni, a vád­lott akkor a vál­lán meg­rúg­ta könnyebb sérü­lé­se­ket okozva.

A sér­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt, az anyja magán­lak sér­tés vét­sé­ge miatt kérte a férfi fele­lős­ség­re vonását. 

Este közös isme­rő­sük laká­sán a vád­lott és a sér­tett ismét talál­koz­tak. Szó­vál­tás és lök­dö­ső­dést köve­tő­en a vád­lott újból bán­tal­maz­ta a sér­tet­tet, ököl­lel három­szor fejen és arcon ütöt­te, majd ami­kor a föld­re került, több­ször fejen és arcon rúgta. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos sérü­lést szenvedett.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön bün­te­tést indítványozott.