Főoldal » Archív » Egy német férfi gyermekkorú lányokat fotózott

A Nagy­ka­ni­zsai Járá­si Ügyész­ség a ter­helt ellen tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­mély­ről vagy sze­mé­lyek­ről por­nog­ráf fel­vé­tel meg­szer­zé­sé­vel vagy tar­tá­sá­val, vala­mint készí­té­sé­vel elkö­ve­tett gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tett elkö­ve­té­se miatt emelt vádat a Nagy­ka­ni­zsai Járás­bí­ró­sá­gon. Ezen cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 1 évtől 5 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés lehet.

A Zala Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye