Főoldal » Hírek » Egy ökölcsapással okozott életveszélyes sérülést - videóval - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt egy 35 éves fér­fi­val szem­ben, aki idén feb­ru­ár­ban egy erzsé­bet­vá­ro­si sörö­ző előtt, ököl­lel arcon ütöt­te isme­rő­sét, aki hanyatt esett, a fejét a járda asz­falt­já­ba ütöt­te, amely­nek követ­kez­té­ben élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lést szen­ve­dett.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022. feb­ru­ár 19-én reg­gel, az előző esti szó­ra­ko­zás után, már itta­san, egy VII. kerü­le­ti sörö­ző­be ment. A vád­lott az ita­lo­zó­he­lyen talál­ko­zott a későb­bi sér­tet­tel, akit korább­ról, látás­ból ismert. A két férfi üdvö­zöl­te és meg­ölel­te egy­mást, azon­ban később a vád­lot­tat zavar­ni kezd­te a másik férfi trá­gár visel­ke­dé­se, károm­ko­dá­sa, ezért igye­ke­zett elke­rül­ni. Dél­előtt a sér­tett már távo­zás­ra készült, és kiment a barát­nő­jé­hez a sörö­ző elé. A vád­lott a sörö­ző abla­kán keresz­tül egy ideig figyel­te a sér­tet­tet, majd utána ment, és rövid szó­vál­tást köve­tő­en, ököl­lel arcon ütöt­te őt. A sér­tett az ütés hatá­sá­ra hanyatt esett, a fejét tom­pí­tás nél­kül, nagy erő­vel a járda asz­falt bur­ko­la­tá­ba ütöt­te és esz­mé­le­tét vesz­tet­te. A vád­lott ezután segít­ség­nyúj­tás nél­kül elhagy­ta a hely­színt, a sér­tett­hez egy járó­ke­lő hívott men­tőt.

A sér­tett élet­ve­szé­lyes fej­sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, az idő­sze­rű és szak­sze­rű orvo­si ellá­tás nél­kül a halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 35 éves fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja és vele szem­ben bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­irat­ban.

Az eset kap­csán a Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­hív­ja a figyel­met arra, hogy külö­nö­sen ittas ember meg­üté­se ese­tén, fenn­áll­hat az elesés miat­ti súlyos sérü­lé­sek vagy akár halá­los ered­mény veszé­lye, ame­lyek tekin­te­té­ben azon­ban a bán­tal­ma­zó fele­lős­sé­ge szin­tén meg­ál­la­pít­ha­tó.

A videó ele­jén az lát­ha­tó, ahogy a vád­lott meg­ér­ke­zik a szó­ra­ko­zó­hely­re, majd üdvöz­lik egy­mást a sér­tet­tel, a videó későb­bi részén pedig az ütés köz­vet­len előz­mé­nye sze­re­pel.