Főoldal » Hírek » Egy óra alatt nyolcszor vásároltak a bankkártyával visszaélő csalók - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség infor­má­ci­ós rend­szer fel­hasz­ná­lá­sá­val elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te és jog­ta­lan elsa­já­tí­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat két buda­pes­ti fia­tal­lal – egy nővel és egy fér­fi­val - szem­ben, akik a nyári ingat­lan­for­gal­mi sze­zon­ban talált bank­kár­tyá­val vég­re­haj­tott gyors vásár­lá­sok­kal okoz­tak kárt a sértettnek. 

A vád­lot­tak 2021 júli­u­sá­ban érkez­tek Bala­tonl­el­lé­re, ahol a nő rövid időn belül talált egy érté­kes pénz­tár­cát, mely­ben kész­pénz és bank­kár­tya is volt. Gyors köl­te­ke­zés­be kezd­tek, mely­nek során a nő egy órán belül össze­sen 8 alka­lom­mal vásá­rolt a bank­kár­tyá­val, kihasz­nál­va azt, hogy meg­ha­tá­ro­zott összeg alatt a kár­tya hasz­ná­la­tá­hoz nem volt szük­ség PIN kódra.

A nő ilyen módon koz­me­ti­kai cik­ke­ket, dohány­árut, divat­ék­sze­re­ket, pénz­tár­cát és tás­kát is vásá­rolt, melyek­nél több eset­ben a férfi is vele volt, aki bűn­se­géd­ként műkö­dött közre a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ben. A nő a jog­ta­lan elsa­já­tí­tás­sal 65.000 forint, míg a bank­kár­tyá­val vissza­él­ve - tár­sá­val együtt – közel 52.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amely csak azért nem nőtt tovább, mert a sér­tett – miu­tán ész­re­vet­te érté­kei elvesz­té­sét – azon­nal intéz­ke­dett a bank­kár­tya letil­tá­sa iránt.

A sér­tett kár­tya­le­til­tá­sá­val egy idő­ben az elkö­ve­tők éppen egy ruhá­za­ti bolt­ban vásá­rol­tak, ahol a bolt üze­mel­te­tő­je gya­nús­nak talál­ta, hogy a ruha­da­ra­bo­kat külön-külön fize­tik ki. Ami­kor az utol­só vásár­lást eluta­sí­tot­ta a bank, meg­pró­bál­ta vissza­tar­ta­ni őket. A figyel­mes bol­tos ekkor nem járt siker­rel, de a fonyó­di rend­őrök rövid időn belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték a vádlottakat.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, és fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt álló elkö­ve­tők­kel szem­ben bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra, vala­mint a sér­tett­nek oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re tett indítványt.

A fotót a dohány­bolt biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te a bank­kár­tyá­val vissza­élő vádlottakról.