Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Egy órán belül elfogták a pancser rablót – vádemelés

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat egy pécsi férfi ellen, aki meg­pró­bált kira­bol­ni egy trafikot.

A bün­tet­len elő­éle­tű férfi 2018. decem­be­ré­ben elha­tá­roz­ta, hogy egy dohány­bol­tot fog kira­bol­ni. Ennek elkö­ve­té­sé­hez egy Flobert típu­sú revol­vert, vala­mint masz­kot szerzett.

2018. decem­ber 13-án az esti órák­ban maszk­kal az arcán, kapuc­ni­ját a fejé­re húzva, kezé­ben a pisz­tolyt tart­va belé­pett egy pécsi dohány­bolt­ba, majd a fegy­vert az eladó­ra fogta.

Az eladó meg­kér­dez­te az elkö­ve­tőt, hogy miben segít­het, aki ekkor felé nyúj­tott egy zacs­kót és pénzt köve­telt, miköz­ben a fegy­vert végig a hölgy­re irányította.

A bol­tos közöl­te a vád­lot­tal, hogy már nincs pénz a kasszá­ban, ugyan­is a zár­órá­ra tekin­tet­tel a főnö­ke a napi bevé­telt elvitte.

Ezt hall­va a vád­lott meg­for­dult és távo­zott a tra­fik­ból, majd a közel­ben talál­ha­tó patak­ba dobta maszk­ját, puló­ve­rét és fegy­ve­rét, és  gya­lo­go­san a bel­vá­ros felé indult. Menet­köz­ben a rend­őr­ség elfog­ta az elkövetőt.

A bolt kasszá­já­ban közel 500.000,- Ft volt, az eladó csu­pán meg­té­vesz­tés­ből állí­tot­ta, hogy a kassza üres.

A vád­lott cse­lek­mé­nye fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tett kísér­le­té­nek, vala­mint a lőfegy­ver­rel vissza­élés bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 évtől 10 évig ter­je­dő szabadságvesztés.