Főoldal » Archív » Egy oroszlányi testvérpár árulta az amfetamint – a nekik kábítószert szállító budapesti eladójukkal együtt buktak le

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat azzal az orosz­lá­nyi test­vér­pár­ral és a nekik kábí­tó­szert eladó buda­pes­ti tár­suk­kal szem­ben, akik 2014 nyara és 2015. júli­us 23. napja között amfe­ta­min­nal kereskedtek.

Az orosz­lá­nyi férfi az 1.700 Ft/gramm áron beszer­zett kábí­tó­szert a vevő­i­nek 2.000-2.500 Ft/gramm áron adta el. A férfi 2015 máju­sá­ban meg­kér­te a vele lakó test­vé­rét arra, hogy azok­ban az ese­tek­ben, ami­kor nem tar­tóz­ko­dik ott­hon, a vevők­nek ő adja át a kábí­tó­szert. A nő ebbe bele­ment, és ezt köve­tő­en ő is árul­ta az amfe­ta­mint a test­vé­re által meg­ha­tá­ro­zott mennyi­ség­ben és vételáron.

A férfi 2015. júli­us 22-én 100.000 Ft-ért vett buda­pes­ti tár­sá­tól kábí­tó­szert azért, hogy annak kisebb részét elfo­gyassza, nagyobb részét pedig a test­vé­ré­vel elad­ja. Az amfe­ta­mint az elkö­ve­tő a hűtő­szek­rény fagyasz­tó­já­ban rej­tet­te el, azon­ban azt a nyo­mo­zó ható­ság a ház­ku­ta­tás során lefog­lal­ta. A nyo­mo­zók a lakás­ban lefog­lal­ták továb­bá a keres­ke­dés­hez hasz­nált digi­tá­lis mér­le­get és simí­tó­zá­ras tasakokat.

A férfi 2015. júli­us 23-án fel­hív­ta a tár­sát azért, hogy tőle ismé­tel­ten amfe­ta­mint vegyen. Az eladó a nad­rág­zse­bé­be rej­tett kábí­tó­szer­rel érke­zett a meg­be­szélt hely­re, azon­ban őt a rend­őrök tet­ten érték, és elő­ál­lí­tot­ták, az amfe­ta­mint pedig lefoglalták.

Az elkö­ve­tők bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék dönt.