Főoldal » Hírek » Egy parkolóban verekedtek össze a férfiak - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két férfi és egy nő ellen, akik Mar­ca­li­ban egy áru­ház par­ko­ló­já­ban visel­ked­tek megbotránkoztatóan.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint 2021 júni­u­sá­ban a 33 éves vád­lott fele­sé­gé­vel vásá­rolt egy mar­ca­li üzlet­ben, ami után a bolt par­ko­ló­já­ban össze­ta­lál­koz­tak a férfi 21 éves hara­go­sá­val és annak any­já­val. A fér­fi­ak elő­ször szi­dal­maz­ták és trá­gár kife­je­zé­sek­kel illet­ték egy­mást, amely szó­vál­tás dula­ko­dás­sá, majd a föld­re került ter­hel­tek között vere­ke­dés­sé fajult, amibe a fia­ta­labb vád­lott édes­any­ja is bekap­cso­ló­dott, ami­kor meg­rúg­ta fia ismerősét.

A vere­ke­dő­ket végül az asszo­nyok szed­ték szét, azon­ban a fia­ta­labb vád­lott maga­tar­tá­sa követ­kez­té­ben a 33 éves férfi 8 napon túli sérü­lést szen­ve­dett, mivel eltö­rött egyik lábközépcsontja.

Az ügyész­ség a fér­fi­ak­kal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, a nővel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.