Főoldal » Hírek » Egy rúgással okozott életveszélyes sérülést az élettársának - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­vel szem­ben, aki egy vita során bán­tal­maz­ta élettársát.

A vád­irat sze­rint az élet­tár­si viszony­ban álló férfi és nő kap­cso­la­ta meg­rom­lott és ebből adó­dó­an rend­sze­res­sé vál­tak a viták közöt­tük. Tavaly decem­ber 18-án este 9 óra körül a sze­ge­di házuk udva­rán a vád­lott és a sér­tett között ismét vita ala­kult ki, mely­nek során a férfi fel­szó­lí­tot­ta a nőt, hogy köl­töz­zön el, majd egy alka­lom­mal jobb oldal­bon rúgta a sér­tet­tet. A sér­tett a rúgás hatá­sá­ra össze­esett, majd a föld­re feküdt. A férfi ezután a cse­lek­mé­nyé­vel fel­ha­gyott és men­tőt hívott. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett bor­da­tö­rést és követ­kez­mé­nye­ként köz­ve­tett élet­ve­szé­lyes sérü­lést szen­ve­dett el.

A főügyész­ség a vád­lot­tat élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.